« Powrót do listy

Wieprz – Żywa Rzeka – wsparcie dla uczestnictwa społecznego w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza.

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaOchrona przyrodyPharePolska

kraj

Polska

koszt projektu

26500 EUR

cel

Ogólnym celem projektu była popularyzacja przyrodniczych i kulturowych wartości rzeki Wieprz oraz zainicjowanie działań służących ochronie tych wartości. W ramach projektu założono następujące cele szczegółowe:

 • stworzenie sieci społecznego monitoringu wraz z wzmocnieniem “strażniczego” potencjału środowisk i organizacji lokalnych
 • popularyzacja uprawnień społecznych i standardów jawności wśród urzędników samorządowych oraz mieszkańców gmin i powiatów;
 • ułatwienie przepływu i zwiększenie dostępności informacji o planowanych decyzjach administracji mogących mieć wpływ na środowisko naturalne;
 • wzrost poziomu wiedzy społeczności lokalnych i mieszkańców województwa na temat wartości przyrodniczych doliny, proekologicznych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz szans ekorozwojowych.

realizator

Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Stowarzyszenie funkcjonuje od 1995 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest zaangażowane w wiele działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego. Obecnie stowarzyszenie jest zaangażowane w następujące kampanie: ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych (m. in. dolina Wieprza); działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, m.in. poprzez ratowanie zaniedbanych cmentarzy wschodniego pogranicza oraz edukację z zakresu muzyki tradycyjnej; wymiana informacji o środowisku (portal internetowy www.ekolublin.pl, który jest najpopularniejszym źródłem informacji ekologicznej w regionie, wydawany od 1995 roku kwartalnik OIKOS. Ekologia i Współdziałanie, biblioteka ekologiczna); działania na rzecz odpowiedzialnej, etycznej konsumpcji z poszanowaniem praw ludzi i zwierząt oraz środowiska; ochrona praw zwierząt i promocja wegetarianizmu; edukacja ekologiczna.

odbiorcy

Lokalne społeczności na terenach nadwieprzańskich.

okres realizacji

1 grudnia 2005 – 31 sierpnia 2006

rezultaty

 • Regionalna, nieformalna sieć monitoringu stała się faktycznym mechanizmem współpracy, w wyniku licznych kontaktów, m.in. podczas szkoleń dla aktywistów i warsztatów dla wolontariuszy. Wiele działań strażniczych możliwych było dzięki informacjom od organizacji lokalnych lub np. środowisk wędkarskich. Z kolei liczne dane pochodzące z monitoringu internetowego przekazywane były do środowisk lokalnych. Organizacje lokalne podjęły własne działania (kampania i działania administracyjne na rzecz planowanych cięć w lasach – Stowarzyszenie Zielona Swoboda, zabudowa terenów zalewowych- „Virdis). Udział w szkoleniach pozwolił aktywistom lokalnych organizacji skorzystać z doświadczenia tak skutecznych w działaniach interwencyjnych organizacji jak „Klub Gaja” czy OTOP. Zarówno współpracujące w sieci osoby fizyczne jak i stowarzyszenia wielokrotnie korzystały ze wsparcia logistycznego oraz konsultacji pracowników TdNiCz lub współpracujących specjalistów.
 • Liczne materiały dotyczące mechanizmów udziału społecznego w procesach decyzyjnych, opublikowane m.in. w kwartalniku „Oikos,” strona www.ekolublin.pl/interwencje (o relatywnie małym, ale „trafnym” zasięgu), a także liczne kontakty urzędników samorządowych z działaniami „strażniczymi” (wcześniej nie podejmowanymi na Lubelszczyźnie na taką skalę) znacznie poszerzyły krąg osób świadomych uprawnień społecznych w tej dziedzinie.
 • W wyniku realizacji projektu wypracowano spektakl gotowy do dalszych prezentacji ze scenografią i wyposażeniem. Grupa nabyła szereg umiejętności możliwych do wykorzystania przy kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych o parateatralnym charakterze.
 • Powstała strona internetowa projektu oraz szereg folderów i ulotek informacyjnych.
 • W zeszycie wydanym po konferencji (rozsyłanym do uczestników oraz instytucji i osób zainteresowanych) znalazły się:
 1. prezentacje wygłoszone podczas sesji plenarnej
 2. wnioski z sesji warsztatowej
 3. lista adresowa uczestników
 4. omówienie “Atlasu inicjatyw…”
 5. przykładowe źródła finansowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 6. wybrane inicjatywy ekorozwojowe w dolinie Wieprza
 7. mapy doliny Wieprza
 • zainicjowano procedury powoływania użytków ekologicznych.

problemy

 • Niewątpliwym problemem był brak informacji zwrotnej od nauczycieli o podjętych i realizowanych przez nich działaniach.
 • W jednej ze szkół rodzice nie wyrazili zgody na to by ich dzieci wzięły udział w projekcie.
 • Odnośnie zadania „Monitoring decyzji, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja informacji” największym problemem było nieprzestrzeganie przez jednostki sektora publicznego przepisów prawnych (Ustawa o dostępie do informacji publicznej) dotyczących udostępniania w Biuletynach Informacji Publicznych informacji o toczących się sprawach.
 • Brak zainteresowania szkoleniami ze strony organizacji pozarządowych działających na terenie dorzecza Wieprza.

źródła finansowania

Dofinansowanie UE: 23,500,5 EUR – Phare 2003

dodane przez

DFE

url

www.wieprz.org.pl

adres

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Głęboka 8A, 20 -612 Lublin
tel. (81) 743-71-04
oikos@eko.lublin.pl