Seminarium POE

Polska Zielona Sieć serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Fundusze Europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój”, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 30-31 marca 2016, w Hotelu MDM, pl. Konstytucji 1.

Jednym z kluczowych punktów seminarium będzie prezentacja naszego unikalnego, przekrojowego  raportu zawierającego analizę wdrażania funduszy UE w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych (SzOOP) pod kątem zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, transportu i odpadów.

Przewidujemy również dyskusję nt. możliwości zmian RPO i SZOOP pod kątem lepszego wdrażania celów środowiskowych, w tym w ramach procesu oceny śródokresowej oraz prezentację raportu OFOP nt. aktywności przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących.  Szczególnie zapraszamy członków komitetów monitorujących oraz organizacje pozarządowe zainteresowane funduszami unijnymi na poziomie regionalnym.

W spotkaniu przewidziany jest udział przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Agenda seminarium znajduje się w załączniku.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o przekazanie zaproszenia innym potencjalnie zainteresowanym osobom.

Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg z 30 marca na 31 marca 2016 r. w Hotelu MDM – prosimy o potwierdzenie, czy potrzebują Państwo noclegu do dnia 14.03.2016 r. Zapewniamy również możliwość zwrotu kosztów podróży.
Potwierdzenia udziału prosimy przesłać mailem zwrotnym (na adres patrycja@zielonasiec.pl) do dnia 14.03.2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób na diecie wegańskiej, prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.