« Powrót do listy

Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – o projekcie

Kategorie w których występuje projekt:
Bez kategoriiFundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwoju

Celem strategicznym projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.  Działania projektowe obejmą przeprowadzenie  szczegółowej analizy doświadczeń z wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 we wszystkich województwach, organizację 16-tu warsztatów regionalnych, podczas których zostaną wypracowane stanowiska odnośnie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w kolejnej edycji tych programów, a następnie dyskusję nad stanowiskami między przedstawicielami administracji a partnerami społecznymi w trakcie 16-tu debat „okrągłych stołów”. Działania ta pozwolą na odpowiednio wczesne i  pogłębione uczestnictwo szerokiego grona aktorów w procesie programowania funduszy UE. Rezultaty tych prac zostaną zaprezentowane i przedyskutowane także na szczeblu krajowym , w trakcie konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich. Proces ten ma szansę zaowocować pełniejszym uwzględnieniem postulatów związanych ze zrównoważonym rozwojem w przyszłym okresie wydatkowania funduszy UE na szczeblu regionalnym.

Harmonogram działań projektowych:

  1. Ocena wdrażania funduszy europejskich 2007-2013 na poziomie regionalnym – 3 kw. 2012 – 1 kw. 2013
  2. Wypracowanie rekomendacji dla programowania funduszy na poziomie regionalnym – 1 kw.2013 – 3 kw. 2013-03-28
  3. Opracowanie 16 stanowisk POE nt. priorytetów funduszy UE na szczeblu regionalnym – 2 kw.2013 – 1 kw. 2014
  4. Dialog z decydentami na poziomie regionalnym – 4 kw. 2013 – 2 kw. 2014
  5. Konferencja w Warszawie promująca wypracowane rezultaty, konferencja prasowa dla dziennikarzy – 3 kw. 2014

Projekt  „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Funduszu Współpracy z Nowymi Krajami Unii Europejskiej.
Wartość dofinansowania: 156 801, 861 CHF.

The project aims at more comprehensive implementation of the sustainability principle in the EU funds in the coming budgetary period (2014-2020) thanks to increased participation of ecological NGOs and citizens in the regional dicision making processes. Project activities will encompass a detailed analysis of Regional Operational Programmes implementation in the years 2007-2013 in all Polish voivodships; organisation of 16 regional workshops, during which their paricipants will elaborate their positions on application of the sustainability principle in the next edition of EU funds and consecutive organisation of 16 debates – „round tables” with regional authorities and decision-makers to discuss the position papers.

The above mentioned activities will allow for early and active participation of a wide group of actors in the EU funds programming process. Results of those works will be presented and discussed on a national level during the conference attended also by representatives of EU institutions. This process shall lead to implementation of some of elaborated postulates on sustianability in the Regional Operational Programmes.

Project schedule:

  1. Assessment of EU funds implementation in the period of 2007-2013 on regional level – 3Q 2012 – 1Q 2013
  2. Elaboration of recommendations for EU funds programming on regional level – 1Q 2013 – 3Q 2013
  3. Elaboration of 16 position papers on EU funds priorities on regional level – 2Q 2013 – 1Q 2014
  4. Dialogue with decision-makers on regional level – 4Q 2013 – 2Q 2014
  5. Conference in Warsaw promoting achieved results, press conference – 3Q 2014

Project „European funds for sustainable development” supported by a grant from Switzerland through Swiss contribution to the enlarged European Union.

Value of co-financing: 156 801, 861 CHF.

swiss

Projekt  „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Funduszu Współpracy z Nowymi Krajami Unii Europejskiej.