Działania

Działania planowane w projekcie to:

1. Wsparcie wyboru przedstawicieli POE do Komitetów Monitorujących RPO w 16 województwach.

W perspektywie finansowej 2014-2020  w Komitetach Monitorujących RPO przewidziano udział przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego za przeprowadzenie naboru przedstawicieli będą odpowiedzialne urzędy marszałkowskie.  W ramach projektu planowane jest wsparcie organizacji w procesie naboru przedstawicieli do KM. Kluczowe obszary tego wsparcia to zapewnienie jak najszerszego udziału POE (Pozarządowe Organizacje Ekologiczne) z danego regionu w procesie wyłaniania przedstawicieli (dystrybucja informacji o procesie i procedurze wyboru przedstawicieli do KM poprzez listy mailowe, portale regionalne bądź bezpośredni mailing) oraz podniesienie jakości sprawowania funkcji przedstawiciela w KM poprzez rozpowszechnienie standardów zawartych w wypracowanej przez Polską Zieloną Sieć  Karcie Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego. http://ekoprojekty.pl/karta-reprezentacji-poe/. Główne założenia Karty to zobowiązania dot. komunikacji między przedstawicielami a organizacjami, zapewnienie przejrzystości i bezstronności oraz wsparcie dla przedstawicieli ze strony organizacji. Ponadto będziemy proponowali przyjęcie Karty zarówno poszczególnym kandydatom/przedstawicielom POE w KM,  jak i organizacjom z danego województwa. Informacja o proponowanym standardzie zostanie przesłana także do wszystkich urzędów marszałkowskich.

2. Opracowanie analizy nt. obecności przedstawicieli POE w nowych komitetach monitorujących 16 RPO oraz stworzenie bazy danych przedstawicieli w KM.

Analiza obejmie przede wszystkim takie tematy jak  sposób wyłaniania przedstawicieli przez urzędy marszałkowskie, w szczególności jego zgodność z przyjętą procedurą, udział POE w procesie wyłaniania przedstawiciela, podpisanie przez przedstawiciela Karty Reprezentacji POE. Finalny dokument zostanie rozesłany do wszystkich urzędów marszałkowskich. Jednocześnie zostanie opracowana baza danych przedstawicieli POE w KM we wszystkich 16 województwach. Oba dokumenty zostaną umieszczone na stronie ekopprojekty.pl  oraz rozesłane do organizacji w regionach.

3. Opracowanie regionalnych raportów analizujących ostateczne wersje 16 RPO ( po negocjacjach z Komisją Europejską) oraz
dokumenty uszczegóławiające RPO pod kątem postulatów zawartych w Stanowiskach POE wraz z rekomendacjami.

Dla każdego województwa zostanie opracowany raport dot. ostatecznej wersji RPO. Raporty będą koncentrowały się na następujących zagadnieniach: uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju oraz obszarach kluczowych, tj. ochrona przyrody, energetyka, transport, edukacja ekologiczna. Raporty będą zawierały także spis konkretnych rekomendacji i postulatów dla  urzędów marszałkowskich do uwzględnienia w procesie modyfikacji kolejnych wersji dokumentów uszczegóławiających. Przed przekazaniem urzędom raportów  zostaną one skonsultowane z szerokim gronem organizacji w danym województwie. Po konsultacjach zostaną przesłane do urzędów marszałkowskich wraz z zaproszeniem do wspólnej debaty.

4. Organizacja regionalnych debaty z urzędami marszałkowskimi nt. postulatów POE w zakresie uszczegółowień RPO w 16 województwach.

W każdym województwie zostanie zorganizowana debata z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich, regionalnych POE i innych zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych i ekspertów. Podczas debat urzędy marszałkowskie zostaną poproszone o prezentację i omówienie aktualnych dokumentów uszczegóławiających RPO oraz stan zaawansowania prac wdrożeniowych. Strona pozarządowa zaprezentuje wypracowane wcześniej raporty POE, po czym nastąpi dyskusja nad zgłoszonymi postulatami i możliwością ich formalnego uwzględnienia przez urzędy marszałkowskie.

5. Raport końcowy nt. uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w 16 RPO i dokumentach uszczegóławiających.

Na podstawie 16 raportów regionalnych opracowany zostanie raport zbiorczy analizujący zapisy RPO we wszystkich województwach. Znajdą się tam opisy oraz porównania między poszczególnymi województwami nt. uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju oraz obszarów kluczowych, tj. ochrona przyroda, energetyka, transport, edukacja ekologiczna. Raport będzie zawierał zestawienie najlepszych praktyk z wybranych województw w poszczególnych obszarach oraz rekomendacje do uwzględnienia w kolejnych modyfikacjach dokumentów uszczegóławiających. Raport zostanie opracowany graficznie i opublikowany w Internecie na stronie www.ekoprojekty.pl oraz na innych portalach tematycznych, jak również rozesłany do wszystkich urzędów marszałkowskich, ministerstw, Komisji Europejskiej oraz organizacji pozarządowych, zwłaszcza uczestników debat. Publikacji raportu towarzyszyć będzie komunikacja w mediach ogólnopolskich poprzez rozesłanie informacji prasowej i zorganizowanie konferencji prasowej.

6. Seminarium dla przedstawicieli POE w Komitetach Monitorujących RPO.
Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie dwudniowe, ogólnopolskie seminarium poświęcone udziałowi POE w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich na poziomie regionalnym. Zaproszeni zostaną przedstawiciele POE w Komitetach Monitorujących, liderzy działań regionalnych oraz eksperci. W części oficjalnej przewidziany jest również udział przedstawicieli MIiR oraz Komisji Europejskiej. Celem seminarium będzie prezentacja raportu zbiorczego nt. zasady zrównoważonego rozwoju w RPO, wymiana doświadczeń z dotychczasowych działań w Komitetach Monitorujących oraz ustalenie zasad komunikacji i współpracy między przedstawicielami POE w Komitetach Monitorujących i organizacjami w regionach.

Komunikacja
Podczas trwania projektu podjęte zostaną także aktywne działania komunikacyjne  nt. procesu programowania funduszy europejskich. Będą one skierowane zarówno do środowiska organizacji pozarządowych, samorządów wojewódzkich, administracji centralnej, jak również do ogółu społeczeństwa. Głównym medium komunikacyjnym będzie strona ekoprojekty.pl posiadająca już teraz bogaty zestaw materiałów informacyjnych. Na stronie publikowane będą informacje i materiały ze wszystkich działań w projekcie oraz informacje i artykuły tematyczne dotyczące funduszy europejskich. Przewidziana jest również aktywna współpraca z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi (debaty regionalne i publikacja raportu końcowego). Bazując na dotychczasowych doświadczeniach liczymy na duży oddźwięk medialny naszych działań i tym samym szersze dotarcie do ogółu społeczeństwa.