Karta Reprezentacji POE

Karta Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego

Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne oraz ich reprezentanci zasiadający w ciałach dialogu społecznego, działający na rzecz:

 • wysokiej jakości życia w czystym środowisku,
 • zachowania skarbów przyrody,
 • zapewnienia przestrzegania praw ludzi i zwierząt,
 • zaangażowania obywateli w działania na rzecz ochrony środowiska.

Zobowiązania przedstawicieli/ek w ciałach dialogu społecznego

Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do pełnej przejrzystości funkcjonowania, jawności decyzji a także wiarygodności naszych działań. Dlatego jako przedstawiciele/ki delegowani przez organizacje ekologiczne do ciał dialogu społecznego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad:

 • Zasada celowości – wybrany/a przedstawiciel/ka powinien/na mieć świadomość celów, które przed nim/nią stoją, przede wszystkim, reprezentacji całego sektora.
 • Zasada kompetencji – przedstawiciel/ka powinien/na dysponować kompetencjami merytorycznymi wystarczającymi do reprezentowania POE w ciałach dialogu społecznego.
 • Zasada rzetelności – wybrany przedstawiciel/ka powinien/na rzetelnie i sumiennie pełnić swoje obowiązki, np. regularnie uczestniczyć w posiedzeniach, brać czynny udział w ich pracach, etc.
 • Zasada zaufania – organizacje, które reprezentuje przedstawiciel/ka powinny mieć do niego/niej pełne zaufanie. Zaufanie, to budowane powinno być zarówno przez przedstawiciela/kę oraz organizacje, które reprezentuje.
 • Zasada wyboru – zasada ta mówi o tym, że jeśli tylko instytucja nadzorująca funkcjonowanie ciała dialogu społecznego daje taką możliwość powinna zostać przeprowadzona procedura demokratycznego wyboru przedstawiciela przez zainteresowane organizacje.
 • Zasada jawności – przedstawiciel/ka powinien/na udostępniać wszystkie dostępne i jawne materiały i informacje organizacjom, które reprezentuje.
 • Zasada szerokiej reprezentacji – przedstawiciel/ka powinien/na reprezentować jak najszersze grono POE. Szerokie poparcie i zaplecze wzmocni go/ją również w pracach ciała przedstawicielskiego.
 • Zasady bezstronności i unikania konfliktów –przedstawiciel/ka zasiadający/a w ciele, którego zadaniem jest ocena i wybór projektów do realizacji, zobowiązuje się do bezstronnej oceny projektów i w przypadku konfliktu interesów wyłączenia się z oceny.

Ponieważ ważnym elementem w skutecznej pracy przedstawiciela/ki jest sprawna komunikacja pomiędzy nim/nią a reprezentowanymi przez niego/nią organizacjami, zobowiązujemy się jako przedstawiciele/ki do przestrzegania następujących zasad:

 • Przedstawiciel/ka  ma obowiązek komunikować się z reprezentowanymi organizacjami.
 • Aby umożliwić organizacjom komunikację przedstawiciel/ka  powinien/na upublicznić co najmniej adres mailowy przeznaczony do komunikacji z organizacjami.
 • Przedstawiciel/ka powinien/na  korzystać z narzędzia kalendarza udostępnionego na stronie www.ekoprojekty.pl
 • Przedstawiciel/ka powinien/na  na bieżąco informować o zwoływanych posiedzeniach ciała dialogu społecznego oraz po spotkaniu udostępniać notatkę dotyczącą jego przebiegu, najważniejszych ustaleń, etc.
 • Przedstawiciel/ka powinien/na aktywnie poszukiwać kontaktu i prowadzić komunikacje z organizacjami, które reprezentuje.
 • Przedstawiciel/ka powinien/na zachować zasadę „otwartej komunikacji”, tzn. odpowiadać na zaproszenia organizacji dotyczące ważnych wydarzeń.
 • Przedstawiciel/ka powinien/na organizować komunikację z reprezentowanymi organizacjami przy użyciu takich narzędzi jak np. portal ngo.pl, wydziały współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędach Gmin oraz Urzędach Marszałkowskich.
 • Przedstawiciel/ka powinien/na dochować wszelkich starań aby przynajmniej raz w roku zorganizować bezpośrednie spotkanie z organizacjami, które reprezentuje.

Zobowiązania organizacji delegujących i reprezentowanych przez przedstawicieli w ciałach dialogu społecznego

Ponieważ praca i obowiązki przedstawiciela/ki wymagają często wsparcia organizacyjnego i merytorycznego jako organizacje ekologiczne, które delegują i są reprezentowane przez przedstawicieli/ki w ciałach dialogu społecznego,  zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

 • Zapewnienie przedstawicielowi/ce przez organizację delegującą warunków do rzetelnego, efektywnego i zgodnego z zapisami niniejszej Karty pełnienia funkcji w ciele dialogu społecznego.
 • Organizacyjnego wsparcia przedstawiciela/ki –umożliwienie przedstawicielowi/ce pełnienia swojej funkcji przez udostępnienie zasobów organizacji, zapewnienie możliwości organizowania spotkań z reprezentowanymi organizacjami, wsparcie w działaniach komunikacyjnych i informacyjnych (udostępnienie baz danych, mailingowe rozsyłanie informacji od przedstawiciela/ki, etc.).
 • Merytorycznego wsparcia przedstawiciela/ki –zasada dotyczy współpracy z przedstawicielem/ką podczas analizy dokumentów, które otrzymuje jako członek ciała dialogu społecznego; wsparcia przedstawiciela/ki w przygotowywaniu wystąpień i stanowisk na posiedzenia ciał dialogu społecznego oraz w innych działaniach merytorycznych na prośbę przedstawiciela/ki.

 


Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane podpisaniem Karty do nadesłania podpisanej przez upoważnione do reprezentacji organizacji osoby, powyższej deklaracji na adres:

Polska Zielona Sieć
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków

Karta Reprezentacji POE_do pobrania

 

 

logotypy_układ_pokl