O projekcie

Projekt „Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach” koncentruje się na aktywizacji pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) i obywateli do wzięcia czynnego udziału w finalnej fazie programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, tj. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 16 województwach.

Kluczowe obszary projektu obejmują m.in. wzmocnienie reprezentacji POE w Komitetach Monitorujących RPO, przeprowadzenie analizy ostatecznych wersji RPO i dokumentów uszczegóławiających oraz wypracowanie rekomendacji na rzecz bardziej zrównoważonych środowiskowo i społecznie rozwiązań. Jednym z kluczowych działań aktywizujących organizacje i obywateli w regionach wokół tematu funduszy europejskich będzie organizacja debat z urzędami marszałkowskimi na temat zaproponowanych zmian.

Szczególny nacisk położony zostanie na ochronę przyrody i edukację ekologiczną, transport, efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w 16 RPO oraz wzmocnienie mechanizmów partycypacji publicznej w relacji organizacji pozarządowych i samorządów wojewódzkich.

Projekt będzie realizowany w skali ogólnopolskiej przez sprawdzony zespół ekspertów i aktywistów posiadających doświadczenie w dotychczasowych działaniach w programowaniu funduszy europejskich na poziomie regionalnym. Będzie opierał się na współpracy merytorycznej z Koalicją POE na rzecz funduszy unijnych (WWF, Eko-Unia, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska Zielona Sieć) oraz organizacjach członkowskich Polskiej Zielonej Sieci w poszczególnych województwach.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone organizacje ekologiczne i lokalni aktywiści uczestniczący już w procesie programowania RPO oraz nowe zainteresowane osoby i środowiska – wg. szacunków w działaniach projektowych czynny udział weźmie ok. 500 osób z terenu całej Polski.

Projekt „Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”  jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji i korzysta z dofinansowania w kwocie 250 000 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania.

Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

baner1