O nas i naszej działalności

Koalicja Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE) na rzecz Funduszy Unijnych powstała w 2004, roku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dostrzegając rolę Polityki Spójności UE w stymulowaniu rozwoju gospodarczo-społecznego naszego kraju, staramy się wpłynąć na wydatkowanie funduszy w taki sposób, aby rozwój ów uwzględniał potrzeby ochrony środowiska.

Koalicję współtworzą cztery organizacje ekologiczne:

  1. Instytut na rzecz Ekorozwoju
  2. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
  3. WWF Polska
  4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Koalicja stara się wpływać na wydatkowanie funduszy europejskich:

  • włączając się w proces ich programowania, kiedy to ustalane są zasady i obszary priorytetowe wsparcia;
  • monitorując proces ich wdrażania, analizując efekty wydatkowania tych środków w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, w tym oddziaływanie poszczególnych projektów na środowisko.

Koalicja wspiera aktywny udział sektora pozarządowego w monitorowaniu funduszy europejskich (zwłaszcza przedstawicieli NGO w Komitetach Monitorujących poszczególne programy) i promuje dobre praktyki we wdrażaniu obowiązującej w UE zasady partnerstwa na każdym etapie zarządzania funduszami. Pokazujemy przykłady dobrych projektów finansowanych przez UE, przyczyniających się do poprawy stanu środowiska, ochrony walorów przyrodniczych, tworzenia zielonych miejsc pracy.  Staramy się wzmocnić organizacje pozarządowe w roli beneficjentów środków unijnych.

Koalicja jest częścią międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych realizujących program Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej, SFteam for Sustainable Future. Ściśle współpracujemy z CEE Bankwatch Network, federacją organizacji ekologicznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, która monitoruje działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy europejskich pod kątem ich oddziaływania na środowisko.