Raport

Na podstawie prezentowanych i dyskutowanych podczas debat -„okrągłych stołów” analiz oceniających zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 pod kątem zrównoważonego rozwoju nasz zespół ekspertów opracował Raport końcowy, będący przekrojową oceną zapisów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych w obszarach: energia odnawialna i efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, transport i gospodarka odpadami.