« Powrót do listy

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Ochrona przyrodyPharePolskaTurystykaZielony biznes

kraj

Polska

koszt projektu

6 855 913 EURO

cel

Zgodnie z założeniami programu Phare Spójność Społeczno �” Gospodarcza głównym celem projektu było wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie wewnętrznego potencjału turystycznego. Cele szczegółowe określono jako:

 • stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przemysłu turystycznego jako nowoczesnego i konkurencyjnego komponentu regionalnej gospodarki,
 • tworzenie stałych miejsc pracy,
 • wzrost dochodów dla lokalnych samorządów.

realizator

Urząd Miejski w Augustowie

odbiorcy

Mieszkańcy miasta i turyści przebywający w Augustowie.

okres realizacji

2002 -2003

rezultaty

 • Poprawiono jakość życia w mieście oraz perspektywy dla rozwoju turystyki poprzez budowę podstawowej infrastruktury sanitarnej. W ramach projektu zrealizowano:
  1. sieci wodociągowe – 11 214 mb
  2. sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej – 23 295,56 mb
  3. przepompownie ścieków – 13 kpl.
  4. sieci kanalizacji deszczowej – 2 300 mb
  5. roboty drogowe (nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych) o łącznej powierzchni ponad 38 tys. m 2 oraz zieleń drogowa – 4 409 m 2
  6. kładkę dla pieszych nad rzeką Nettą
  7. remont mostu nad rzeką Nettą.
 • Poprawiono stan techniczny istniejącej wzdłuż Kanału infrastruktury poprzez wybudowanie ogólnodostępnych ciągów pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem i licznymi obiektami małej architektury. Wybudowano jedną nową zwodzoną i wyremontowano dwie istniejące kładki. Wzdłuż deptaków zaplanowano usytuowanie licznych ogródków kawiarnianych, wypożyczalni sprzętu sportowego oraz małych punktów gastronomicznych co stworzyło nowe miejsca pracy.
 • W wyniku realizacji projektu wybudowano budynek nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej o powierzchni użytkowej 439 m 2.
 • W wyniku realizacji 5 kontraktów na dostawy sprzętu w ramach wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej otrzymano:
  1. 9-cio osobowy samochód
  2. sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, fax, kserokopiarkę, centralę telefoniczną, projektor multimedialny
  3. sprzęt fotograficzny, RTV i AGD
  4. 40 tablic informacyjnych (rozmieszczonych na terenie objętym całym projektem)
  5. meble

rezultaty społeczne

Realizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (kolektor sanitarny, wodociąg, nawierzchnia) w dzielnicy Zarzecze pozwoliła na uruchomienie tych terenów pod inwestycje obiektów hotelowych. Już na dzień zakończenia inwestycji stwierdzono rozpoczęcie prac mających na celu ukończenie pierwszego hotelu w miejscowości Wojciech, kilku budynków pensjonatowo �” wypoczynkowych oraz kontynuację działań zmierzających do unowocześnienia i wyeksponowania istniejących baz turystycznych i miejsc kultu religijnego.

rezultaty ekologiczne

Inwestycja współfinansowana z programu Phare 2000 SSG w sposób bezpośredni poprawiła czystość jezior Białego i Necko. Realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Partyzantów pozwoliła na zebranie części ścieków powstałej w turystycznej dzielnicy Zarzecze. Zebrane ścieki pozwoliły na lepsze wykorzystanie (i połączenie w system) kanalizacji sanitarnej realizowanej w dzielnicy Zarzecze w ramach programu Phare Struder.

monitoring

Po zakończeniu projektu przeprowadzono ocenę wykonania założonych celów przedsięwzięcia. Wykazała ona, że większość celów krótkookresowych została osiągnięta. Natomiast w stosunku do celów długookresowych upłynęło jeszcze zbyt mało czasu, aby przeprowadzić taką ocenę.

źródła finansowania

60% środki z Unii Europejskiej – PHARE SSG 2000

tło projektu

Północna część województwa podlaskiego ma szczególne warunki do rozwijania turystyki. Piękne położenie, czyste i różnorodne środowisko przyrodnicze oraz bogate wartości kulturowe tworzą z tego regionu jedno z najbardziej atrakcyjnych terenów turystycznych w Polsce. Szczególną rolę odgrywa Miasto Augustów oraz Kanał Augustowski zabytek budownictwa wodnego z XIX wieku – szlak wodny o długości 102 km łączący dorzecza Wisły i Niemna, zabytek klasy „0” budownictwa wodnego z początku XIX w. Nominowany do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Teren położony w pobliżu Kanału, który zależy od niego gospodarczo, kulturowo i przyrodniczo tworzy Strefę Kanału Augustowskiego. Przez Augustów przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Główne drogi krajowe (nr 16 Augustów – Olsztyn – Dolna Grupa, nr 19 Budzisko – Augustów – Rzeszów oraz nr 61 Augustów – Warszawa), ponadto przez Augustów wiodą szlaki do dwóch przejść granicznych z Litwą (Budzisko, Ogrodniki). Brak infrastruktury sanitarnej i przyrodniczej uniemożliwiał wykorzystanie w pełni powyższych atutów.

dodane przez

DFE