« Powrót do listy

Transgraniczna infrastruktura turystyczna – ekologiczne zagospodarowanie polany „Głębokie”

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIOchrona przyrodyPolskaTurystyka

kraj

Polska

rejon

Województwo zachodnioporskie, gmina Szczecin, Puszcza Wkrzańska (Las Arkoński)

koszt projektu

239 983,83 PLN

cel

Projekt zakładał zrealizowanie dwóch głównych celów:

  • Wzbogacenie oferty turystycznej oraz propagowanie turystyki połączonej z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców pogranicza.
  • Promowanie aktywnego wypoczynku po obu stronach granicy oraz rozpowszechnianie wiedzy o walorach przyrodniczych i rekreacyjnych wśród mieszkańców Euroregionu Pomerania.

realizator

Gmina Miasto Szczecin (bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) – jednostka samorządu terytorialnego

partnerzy

Förderkreis Waldschule e.V. – stowarzyszenie z Eberswalde (nr rejestracji w registrze sądu rejonowego w Eberswalde VR 473; Przewodniczący Thomas Simon)

odbiorcy

Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią turyści – rowerzyści, zmotoryzowani i piesi z polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania oraz uczniowie – dzieci i młodzież, dla których infrastruktura projektu stanowi cel zorganizowanych wycieczek szkolnych. Pośrednią grupę odbiorców stanowią korzystający – osoby wykorzystujące infrastrukturę projektu przypadkowo, jako miejsce chwilowego przystanku oraz uczestnicy imprez – osoby, które korzystają z infrastruktury obiektu, jako uczestnicy organizowanych na tym terenie imprez plenerowych.

okres realizacji

01.01.2006 r. – 30.09.2006 r. (rzeczowe zakończenie projektu) / 31.10.2006 r. (finansowe zakończenie projektu)

rezultaty społeczne

  • Wniesienie istotnego wkładu w opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju turystyki łączącej poznawanie przyrody z aktywnym wypoczynkiem.
  • Popularyzacja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych Szczecina.
  • Integracja i wspólna wymiana doświadczeń między Polakami i Niemcami, żyjącymi w strefie przygranicznej.
  • wzbudzenie potzreb tworzenia udogodnień turystycznych wśród gestorów i właścicieli obiektów użyteczności publicznej.

rezultaty ekologiczne

  • Projekt wspiera i promuje zalecenia ochrony przyrody pod kątem wprowadzania i ulepszania infrastruktury turystycznej na specjalnie wydzielonych obszarach.
  • Aktywna turystyka i rekreacja została zaplanowana poza miejscami występowania gatunków roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych wrażliwych na różne presje turystyki, dzięki czemu realizacja projektu wyhamowała presję turystyczną na tereny cenne przyrodniczo.

efekty dodatkowe

  • Obszar przeznaczony do aktywnej rekreacji został umiejscowiony w pobliżu parkingów oraz centrum informacyjnego, jakim jest budynek administracji leśnej.
  • Obszar polany znajduje się na trasie polsko-niemieckiego szlaku turystycznego „Siedem Młynów – Gubałówka” oraz w sąsiedztwie polsko-niemieckiej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Wspólny Las – Wspólna Europa” – zrealizowanych z udziałem środków Phare w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy.

źródła finansowania

Wkład własny Gminy Miasto Szczecin – 59 995,96 PLN.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – 179 987,87 PLN

informacje dodatkowe

Urząd Miasta Szczecin

dodane przez

DFE

url

www.szczecin.pl/polany