« Powrót do listy

Rewaloryzacja Kopca tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

koszt projektu

2 036 337,08 PLN

cel

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia miasta Przemyśla jako miejsca rozwoju turystyki. Kolejno, celem jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych podmiotów, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. Zasadniczym celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a przede wszystkim zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekt realizuje również ważny element, jakim jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulacja współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego m.in. poprzez polepszenie warunków powszechnego wypoczynku i rekreacji, stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących i powstania nowych podmiotów gospodarczych (głównie w dziedzinie turystyki, kultury), stworzenie odpowiednich warunków do organizacji imprez cyklicznych, przedstawień teatralnych i prezentacji kulturowych.

realizator

Gmina Miejska Przemyśl

odbiorcy

Społeczność lokalna i turyści.

rezultaty

W ramach Projektu wykonano następujący zakres rzeczowy:

 • ciągi pieszo – rowerowe utwardzone 1120 mb,
 • ciągi pieszo – rowerowe nieutwardzone 480 mb,
 • nowy parking dolny 362m² , 18 miejsc,
 • parking górny (przebudowany) 792m² , 35 miejsc,
 • droga dojazdowa do parkingu dolnego (przebudowana) 104 mb,
 • droga dojazdowa do parkingu górnego (przebudowana) 94 mb,
 • Kopiec Tatarski (wzmocnienie korony i podstawy Kopca),
 • oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych, parkingu i amfiteatru 37 słupów oświetleniowych,
 • wiata piknikowa,
 • amfiteatr 540 miejsc,
 • ławki 30 szt.,
 • kosze na śmieci 30 szt.

rezultaty społeczne

Dzięki realizacji projektu powstały nowe oferty programowe w zakresie kultury i turystyki organizowane na powstałym obiekcie. Nastąpił również wzrost liczby osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej oraz wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych, co przekłada się na wzrost dochodów z turystyki dzięki podniesieniu konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych.

rezultaty ekologiczne

Projekt pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Pozytywny wpływ projektu na środowisko polega na ograniczeniu (poprzez wytyczenie i odpowiednie oznakowanie szlaku fortecznej trasy turystycznej) i wyeliminowaniu wędrówek turystycznych poza szlakiem. Skoncentrowanie ruchu turystycznego na szlaku turystycznym zmniejsza szkodliwą antropopresję szczególnie na wrażliwe ekosystemy. Projekt pozytywnie wpływa na poprawę funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz estetykę np. poprzez przebudowę zieleni i zainstalowanie koszy na śmieci. Odpady powstałe w trakcie użytkowania obiektów na zrewitalizowanym terenie wywożone są na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Piastowskiej w Przemyślu. Projekt spełnia regulacje krajowe i gwarantuje także zgodność działań z przepisami wspólnotowymi w zakresie ochrony środowiska.

źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

dodane przez

DFE

email

kancelaria.pmp@um.przemysl.pl

url

www.przemysl.pl

adres

Gmina Miejska Przemyśl,
Rynek 1,
37-700 Przemyśl