« Powrót do listy

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Kategorie w których występuje projekt:
Ochrona przyrodyPharePolskaTurystyka

koszt projektu

987 056,89 PLN

cel

Celem głównym projektu była poprawa stanu wód Morza Bałtyckiego poprzez redukcję biogenów w zlewni rzeki Parsęty.
Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków infrastrukturalnych do eliminacji biogenów z rzeki Pysznicy
 • Stworzenie warunków do rozwoju turystycznych form edukacyjnych z zakresu bioróżnorodności i ochrony środowiska

realizator

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

partnerzy

 • Fundacja Nauka dla Środowiska
 • The Region of Stonnstorm, Denmark
 • Firma Water Consult z Danii
 • Towarzystwo Miłośników Parsęty
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Gmina Dygowo

odbiorcy

Mieszkańcy regionu i turyści

rezultaty

Renaturyzacja mokradła Pyszka był pilotażowym projektem odtworzenia naturalnej doliny rzecznej. Polegał on na stworzeniu terenu zalewowego o powierzchni około 40 ha, w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy. W efekcie jego funkcjonowania osiągnięto następujące rezultaty:

 • Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni rzeki Parsęta poprzez retencję wody w mokradle Pyszka,
 • Zatrzymanie biogenów w ramach mokradła, a w konsekwencji zmniejszenie ich odpływu do wód Parsęty,
 • Zwiększenie różnorodności biologicznej w dolinie rzeki poprzez stworzenie podmokłego siedliska,
 • Zwiększenie walorów krajobrazowych doliny Pyszki.

Renatyruzacja mokradła Pyszka składała się z prac budowlanych obejmujących m. in. budowę popiętrzenia dna rzeki, podniesienia drogi śródpolnej. Drugim równie ważnym elementem było jednak wypracowanie metod do kształtowania właściwych postaw społeczności lokalnej do ochrony terenów podmokłych. Elementem kluczowym okazało się zapewnienie ludności rolniczej dochodów przy ekstensywnym modelu użytkowania terenów podmokłych oraz turystyki. W projekcie duży nacisk położono na rozwój turystyki związanej z obserwowaniem ptaków. Na istniejącym wale wybudowano również ponad kilometr ścieżki rowerowej. W celach turystycznych wyłączono również istniejącą stację pomp i zaadoptowano jej pomieszczenia na potrzeby punktu edukacyjno-informacyjnego. Na dachu budynku wybudowany zostanie zadaszony punkt obserwacyjny, a sama stacja pomp będzie wykorzystywana jako regionalny punkt informacji turystycznej.

rezultaty ekologiczne

Realizacja projektu przyniosła następujące korzyści dla środowiska:

 • Utworzenie mokradła składającego się z trwałego rozlewiska – 14 ha, terenów okresowo zalewanych – 26 ha, zabagnionych łąk – 27 ha
 • Powstały siedliska dogodne do rozwoju roślinności bagiennej oraz zwierzą wodnych i wodno-błotnych
 • Naturalnemu oczyszczaniu poddane zostały wody płynące rzeką Pysznica do Parsęty i Bałtyku. Na podstawie pomiarów stwierdzono, że mokradło Pyszka jest w stanie przechwycić rocznie do 8 ton azotu i do 750 kg fosforu.

źródła finansowania

 • Program Phare – Schemat wsparcia – Program współpracy przygranicznej w regionie Morza Bałtyckiego, Sektor: Ochrona Środowiska – 638 837,27 PLN
 • EkoFundusz – 284 764,04 PLN
 • Wkład własny – 63 455,27 PLN

dodane przez

DFE

url

www.parseta.org.pl

adres

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino