« Powrót do listy

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALGospodarka społecznaPolskaPomoc społeczna

kraj

Polska

cont

Planowana jest kontynuacja projektu i jego rezultatów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013.

koszt projektu

8 364 221,85 PLN

cel

Cel Partnerstwa to powrót na rynek pracy osób z terenów wiejskich (długotrwale bezrobotnych i chorych psychicznie) dzięki stworzeniu i przetestowaniu modelu firmy społecznej działającej przy organizacji pozarządowej. Zaplanowane cele Partnerstwa są powiązane z jedną z kluczowych kwestii horyzontalnej IW EQUAL, tj. z rozwojem lokalnym, m.in. poprzez:

 • wzrost zatrudnienia oraz wzrost dochodów ludności jako efekt nowoutworzonych przedsiębiorstw
 • wypracowanie modeli przedsiębiorstw społecznych, lokalnych reprezentujących różne grupy interesu
 • integracja sektora instytucji państwowych z sektorem instytucji komercyjnych oraz NGO
 • promowanie dobrych praktyk na lokalnym rynku pracy.

realizator

Projekt jest realizowany przez koalicję partnerów. Jest to partnerstwo z z udziałem samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, szkoły i parafii oraz uczelni wyższej. Innowacyjność projektu polega na działaniu partnerstwa składającego się z podmiotów, które nigdy wcześniej ze sobą nie współdziałały. Partnerstwo działa na podstawie zawartej Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju, które reguluje relacje między partnerami oraz określa podział zadań.

partnerzy

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Organizacja działa od 1992 roku. Jest organizacją pozarządową, która ma na celu udzielanie osobom przewlekle chorym psychicznie (głównie na schizofrenię) oraz ich rodzinom bezinteresownej pomocy w powrocie do życia w społeczeństwie i w poprawie ich warunków bytowych. Towarzystwo zajmuje się również edukacją społeczeństwa mającą za zadanie zwiększanie akceptacji społecznej dla osób chorujących na schizofrenię oraz przeciwstawianie się stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób.
Gmina Zgierz Gmina jest położona w pobliżu geograficznego środka Polski. Gminę zamieszkuje ok. 10 000 mieszkańców. Większość z ok. 20 000 ha jej powierzchni stanowią grunty orne (głównie indywidualne gospodarstwa rolne) oraz lasy. Gmina posiada w przeważającej części charakter rolniczy (ze znacznym udziałem ogrodnictwa) i rekreacyjny. W sezonie letnim wypoczywa tu kilka tysięcy osób.
Rzymsko- Katolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Parafia liczy 1657 mieszkańców, którzy zamieszkują miejscowości Duraj, Grotniki, Grotniki Osada, Jedlicze A i B, Krzemień, Pustowa Góra, Tkaczewska Góra, Ustronie i Orła. Na terenie parafii znajdują się: szkoła podstawowa w Grotnikach, dom dziecka w Jedliczu A oraz dwie kaplice zakonne. Oprócz posługi religijnej parafia od 11 lat organizuje wraz z Łódzkim Towarzystwem Muzycznym im. K. Szymanowskiego festiwal muzyki klasycznej i nie tylko, pt. „Lato z muzyką”. Co roku odbywają się również Festyny Parafialne, które — przy znacznym zaangażowaniu artysty Krzysztofa Krawczyka — gromadzą ok. 2000 ludzi. Parafia podejmuje też działania charytatywne, organizując obiady dla dzieci z ubogich rodzin oraz w miarę możliwości spiesząc z pomocą zubożałym rodzinom.
Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania Wydział istnieje od 1994 roku. Misją Wydziału jest kształcenie akademickie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem łączenia w zarządzaniu aspektów etycznych, ekologicznych i ekonomicznych oraz poszukiwania rozwiązań budujących równowagę pomiędzy trzema sektorami: publicznym, prywatnym i społecznym.
Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach Zespół obejmuje przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Jest szkołą o charakterze środowiskowym, która w swoich działaniach edukacyjnych uwzględnia zmiany demograficzne i wymagania najnowszych trendów nauczania. Zespół jest laureatem programu akcji „Szkoła z klasą”.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” Stowarzyszenie do Partnerstwa wnosi znajomość grup docelowych oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą firm społecznych uzyskaną w toku trzyletniej współpracy z Community Limited Trust ze Szkocji, organizacji zajmującej się wdrażaniem projektów prospołecznych m.in. związanych z rozwojem zatrudnienia socjalnego (www.communityenterprise.co.uk). Członkowie stowarzyszenia zajmują się bezpośrednią pracą z beneficjentami projektu. Stowarzyszenie współpracuje również przy organizacji szkoleń dotyczących firm społecznych.

odbiorcy

Beneficjentami projektu będą osoby długotrwale bezrobotne i osoby chorujące psychicznie pochodzące z regionów wiejskich. Obie grupy beneficjentów znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej prowadzącej do negatywnych skutków psychologicznych – jak: apatia, brak perspektyw, poczucie bycia niepotrzebnym, nieprzystosowanym do obecnej sytuacji gospodarczej. Wymienione czynniki mogą prowadzić do patologizacji i izolacji społecznej, co potwierdza częste wyłączenie przedstawicieli obu grup poza nawias społeczny. U osób chorych psychicznie z obszarów wiejskich konsekwencje długotrwałego bezrobocia nakładają się na negatywne objawy choroby. Projekt adresowany jest do 20 osób długotrwale bezrobotnych i chorujących psychicznie zamieszkujących regiony wiejskie Gminy Zgierz, z czego 12 osób (60 %) to długotrwale bezrobotni i 8 osób (40 %) to chorujący psychicznie. Wybór liczby beneficjentów podyktowany był możliwościami powstałej Firmy Społecznej – Hotel. Będzie to niewielki ośrodek szkoleniowy, na ok. 15-20 miejsc hotelowych (w zależności od zakresu przeprowadzonej inwestycji). Firma społeczna Hotel jest głównym miejscem odbywania staży zawodowych przez beneficjentów. Z uwagi na długi czas pozostawania beneficjentów bez pracy, ich niskie kwalifikacje, oraz niskie umiejętności społeczne części grupy (zwłaszcza osób przewlekle chorujących psychicznie) wprowadzono innowacyjne rozwiązanie w organizacji staży zawodowych. Czas trwania stażu (nazywanego dalej integracyjnym stażem zawodowym) wynosić będzie nawet do 2 lat. Jest to znacznie dłuższy okres w stosunku do staży organizowanych obecnie przez Urzędy Pracy (po których często osoby bezrobotne w dalszym ciągu nie mogą znaleźć zatrudnienia). W okresie odbywania stażu beneficjenci w dalszym ciągu będą podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach językowych, zajęciach psychologicznych czy szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy podstaw gospodarki społecznej. Pozwoli to na lepsze przygotowanie beneficjentów do powrotu na rynek pracy. Naszym zdaniem jest to bardziej uzasadnione ekonomicznie niż pobieżne przygotowanie do pracy większej liczby osób.

okres realizacji

listopad 2004 – marzec 2008

rezultaty społeczne

Nowe narzędzia służące do niwelowania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. modelowa firma społeczna działająca na obszarach wiejskich oraz Ośrodek Gospodarki Społecznej jako przykład instytucjonalnego zaplecza dla tworzenia firm społecznych.

efekty dodatkowe

 • materiały szkoleniowe przygotowane dla beneficjentów z grup wykluczonych oraz organizacji pozarządowych.
 • raporty z przeprowadzonych badań beneficjentów ostatecznych.
 • sposoby organizowania staży czy kursów dla osób wykluczonych.
 • zasady terapeutycznego środowiska pracy opartego na zasadzie pomocy w podtrzymywaniu procesu zdrowienia i rehabilitacji.
 • inne zdobyte doświadczenia.
 • strategie informacyjne i promocyjne OGS i FS.
 • rezultaty związane z wpływem projektu na jego beneficjentów ostatecznych oraz społeczność lokalną.

źródła finansowania

Budżet projektu jest w całości finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

dodatkowe działania

Partnerstwo krajowe zawiązało również partnerstwo ponadnarodowe o nazwie SENDI „Social Enterprises Network and Disctrict”. W skład partnerstwa wchodzą projekty: IQUALS z Włoch, DESTIN z Francji oraz AKSELI z Finlandii. Celem partnerstwa jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie gospodarki społecznej. Cel ten jest osiągany m.in. poprzez spotkania partnerstwa w ramach grup roboczych oraz wymiany pracowników i beneficjentów. Strona internetowa: www.sendiproject.org. Partnerstwo krajowe wydaje kwartalnik Magazyn KŁOS i administruje stronę internetową partnerstwa www.klos.neostrada.pl.

dodane przez

DFE

url

www.klos.neostrada.pl

adres

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

ul. Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź
tel. 48426160620, fax. 48426160620
e-mail: projektklos@gazeta.pl