« Powrót do listy

Zielone miejsca pracy

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystykaZielony biznes

kraj

Polska

rejon

Dolina Baryczy – województwo dolnośląskie

koszt projektu

281 360 PLN

cel

Celem projektu jest rozwój działalności ekonomicznej rodzin rolniczych w oparciu o unikatowe walory środowiska przyrodniczego doliny Baryczy – poprzez szkolenia dla rolników i domowników oraz doradztwo.

realizator

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Oganizacja Pożytku Publicznego, której aktywność koncentruje się obecnie na zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, ochronie przyrody, gospodarce odpadami, efektywnym wykorzystaniu energii, edukacji ekologicznej i zwiększaniu odpowiedzialności konsumentów.

partnerzy

Na etapie składania wniosku – brak partnerów. W trakcie projektu przewidujemy włączenie na zasadach partnerstwa Lokalnej Grupy Działania LAG (która ma powstać w 2005 w dolinie Baryczy w ramach Programu LEADER +) oraz DODR-u i SGiPDB. Partnerzy wezmą udział w rekrutacji uczestników szkoleń oraz w przypadku DODR-u stanowić będą wsparcie merytoryczne dla stworzenia planów szkoleń i warsztatów.

odbiorcy

Ostatecznymi beneficjentami są rolnicy i ich rodziny (domownicy) z terenu doliny Baryczy chcący podjąć dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa i w ten sposób uzyskać dodatkowe źródło dochodu.

okres realizacji

Od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007

rezultaty

 • przeszkolenie 160 beneficjentów,
 • objęcie doradztwem 70 osób,
 • zdobycie przez beneficjentów nowych kwalifikacji, które pozwolą im na podjęcie dodatkowej działalności pozarolniczej,
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poszerzenie oferty usług turystycznych w dolinie Baryczy,
 • stworzenie wzoru dobrej praktyki i oferty turystycznej na obszarze przyrodniczo cennym, co będzie miało pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój tego regionu,
 • rozwój oferty zielonego produktu z Doliny Baryczy,
 • rozwój zdolności organizacyjnych beneficjentów,

efekty dodatkowe

Indywidualni beneficjenci uzyskają również wsparcie przy tworzeniu samodzielnych wniosków do funduszy strukturalnych.
Realizator projektu – Dolnośląska Fundacaj Ekorozwoju – Otrzymuje również sygnały, że w przypadku zrealizowania projektu beneficjenci mogą uzyskać wsparcie od urzędów gmin.

monitoring

Ewaluacja przeprowadzona będzie w połowie 2008 roku. Metodą jej przeprowadzenia będzie bezpośrednia wizyta u beneficjenta i na podstawie przygotowanej ankiety ocena rezultatów projektu. Osiągnięcie zamierzonych rezultatów zagwarantowane zostanie przez:

 • współprace z urzędami gmin w celu wybrania odpowiedniej grupy beneficjentów,
 • stałe kontakty z beneficjentami projektu,
 • wybranie sprawdzonych specjalistów do prowadzenia szkoleń i warsztatów,
 • stały monitoring i ocena przeprowadzanych szkoleń i warsztatów,
 • promocje i informacje o beneficjentach projektu i oferowanych przez nich usługach przez kontakty z mediami wojewódzkimi regionalnymi i lokalnymi oraz wykorzystanie narzędzi internetowych,
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa,

O sukcesie projektu stanowić będzie:

 • Powstanie dobrej praktyki i pilotażowych rozwiązań w uzyskiwaniu dodatkowego źródła dochodu w oparciu o usługi z zakresu turystyki przyrodniczej i w oparciu o zielony produkt lokalny.
 • podjęcie po 2 cyklach szkoleniowych działalności uzupełniającej do rolnictwa na bazie gospodarstwa rolnego przez 30 osób,
 • podjęcie po 2 cyklach szkoleniowym samozatrudnienia przez 20 osób,
 • zakończenie 2 cyklów szkoleniowych przez 120 osób,
 • powstanie ok. 20 zintegrowanych ofert usług turystycznych,
 • powstanie ok. 15 zielonych produktów z marką „Dolina Baryczy”.

Rezultaty projektu badane będą przez stały monitoring beneficjentów przy współpracy z zainteresowanymi urzędami gmin.

problemy

zebranie grupy beneficjentów

źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny – 75% – 211 020 PLN,
Budżet Państwa – 25% – 70 340 PLN

dodatkowe działania

Podobnie, jak w realizowanym przez DFE projekcie „Ekorozwój Doliny Baryczy. Partnerstwo człowieka i przyrody”, podejmowana jest tu próba wykorzystania walorów przyrodniczych Doliny Baryczy dla zapewnienia rolnikom dodatkowego źródła dochodu.

tło projektu

Województwo dolnośląskie jest regionem o wysokim poziomie bezrobocia. Aktualne dane Eurostatu mówią o 26% bezrobociu. Na jego wysoki poziom w dolinie Baryczy wpływ ma głównie brak przemysłu i brak odpowiednich kwalifikacji u mieszkańców do prowadzenia działalności usługowej w sektorze turystyki.
Jednocześnie, wg. zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (strona 10) tzw. pasmo północne (do którego zaliczona jest również dolina Baryczy) charakteryzuje się: „niską koncentracją działalności gospodarczej oraz cennymi zasobami naturalnymi (np. stawy milickie). Właściwe wydaje się tu postawienie na rozwój małych firm o profilu harmonizującym z walorami otoczenia. Oczywiste są usługi w zakresie wypoczynku rodzinnego i obserwacji natury, (…)” Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego przyjęty w 2005 roku delimituje obszar doliny Baryczy jako jeden z 10 priorytetowych dla rozwoju turystyki jako markowy produkt dla tego regionu wymieniając „bird watching”. Odpowiednie wykorzystanie tych walorów przez mieszkańców wsi umożliwi im poprawę sytuacji ekonomicznej dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych na rzecz podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
Również w dokumencie Strategiczne kierunki Zrównoważonego rozwoju regionu „Dolina Baryczy” jako szanse na rozwój regionu wskazuje się głównie na rozwój turystyki, Jak pokazują badania ankietowe przeprowadzone w dolinie Baryczy przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju w latach 2003 i 2004 wielu rolników widzi w turystyce przyrodniczej szanse na dodatkowe źródło dochodu dla swojego gospodarstwa.
Problemy beneficjentów:

 • brak wiedzy o możliwościach wykorzystania walorów przyrodniczych jako dodatkowego źródła dochodu – jednym z celów projektu jest upowszechnienie tej wiedzy,
 • brak środków na udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje – udział w planowanych szkoleniach będzie darmowy,
 • brak kompleksowego wsparcia dla rolników chcących podjąć dodatkową działalność na bazie walorów przyrodniczych – projektodawca przewiduje zrealizowanie nie tylko szkoleń, ale i doradztwa dla beneficjentów,
 • brak wystarczającej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na rozwój – przewidujemy, że będzie to jeden z tematów szkoleń. Podzielenie wsparcia na 3 moduły – szkoleniowy, warsztatowy i doradczy – ma na celu kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu.
  Moduł szkoleniowy obejmujący tematykę zielonego produktu lokalnego, unormowań prawnych, zakładania działalności gospodarczej, źródeł finansowania, marketingu i promocji, ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami i przepisami koniecznymi przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej czy różnicowaniu źródeł dochodu.
  Moduł warsztatowy ma na celu nabycie przez beneficjentów praktycznych umiejętności w tworzeniu produktu usługowego, obejmuje on tematykę produktu lokalnego opartego na bazie wyrobów z wełny, ziół i owoców.
  Moduł doradczy ma na celu wsparcie beneficjentów w odpowiednim wykorzystaniu nabytej wiedzy.
  Tematyka i metodologia wybranych szkoleń i warsztatów dobrana jest ze względu na walory przyrodnicze obszaru doliny Baryczy i ich wpływ na rozwój zrównoważony regionu.

grant_src

Rozwój system usług turystycznych i zielonego produktu lokalnego wsparty będzie ze środków Global Environmental Fund (GEF).
Działania promocyjne i przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej uzyskają wsparcie w momencie zakwalifikowania obszaru doliny Baryczy do programu LEADER.
Przewidywana jest również kontynuacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

adres

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
ul.Białoskórnicza 26
50 – 134 Wrocław
tel./fax:(0-71) 3430849, 3445948, 3436035
e-mail:biuro@eko.org.pl