« Powrót do listy

Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

koszt projektu

5 172 979,21 (PLN)

cel

Celem głównym projektu był wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno gospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.Celami bezpośrednimi wyznaczonymi do osiągnięcia były:

 1. Wykorzystanie potencjału turystycznego w formie zasobów środowiska naturalnego celem zwiększenia liczby osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki.
 2. Zwiększenie ilości osób korzystających z infrastruktury turystycznej/sportowej/ aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie obiektów z tej infrastruktury odpowiadającej zapotrzebowaniu społeczeństwa.
 3. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury turystycznej.
 4. Stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy po realizacji projektu do zarządzania powstałą infrastrukturą i przy obsłudze ruchu turystycznego.
 5. Zahamowanie postępującej degradacji zbiorników wodnych ( w tym jedynego na rzece Liwiec zbiornika retencyjnego).
 6. Ułatwienie dostępu do obiektów turystycznych w wyniku rozwijania kompleksowego systemu informacji turystycznej za pomocą nowych stron internetowych promujących walory doliny Liwca.

realizator

Miasto Węgrów

odbiorcy

Mieszkańcy regionu i turyści

rezultaty

Realizacja projektu „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych” przyniosła imponujące efekty dla miasta, jego mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.
Został zmodernizowany zbiornik wodny w Krypach, trzy stawy w starorzeczu, które służą nie tylko ludziom, ale także florze i faunie tam bytującej. Zagospodarowanie terenu zbiornika i terenu starorzecza poprawiło jego funkcjonowanie i pomogło przybliżyć znaczenie przyrody dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Zrealizowanie tego projektu nie byłoby tak efektowne, gdyby nie to, że w większej części jest to projekt promujący walory środowiska naturalnego miasta Węgrowa. Wyeksponowanie tego terenu poprzez modernizację infrastruktury, pokazało atuty rzeki Liwiec, jej starorzeczy i zalewu. Zagospodarowanie doprowadziło do powstania: ścieżek pieszo – rowerowych, boisk do siatkówki, koszykówki i kometki, pomostów i stanowisk wędkarskich na zalewie w Krypach, miejsc piknikowych, placów zabaw.
Do celów sportowych i rekreacyjnych posłużyło także: zmodernizowanie magazynu sprzętu sportowego, umocnienie brzegów rzeki oraz wykonanie nowych parkingów. Oprócz tych elementów, ważnymi rezultatami projektu było powstanie budowli hydrotechnicznych.

wskaźniki sukcesu

 • liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki – 2000
 • liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 13 000
 • liczba nowych miejsc pracy – 5
 • liczba osób odwiedzających stronę internetową – 2 500

rezultaty społeczne

Rezultatami uzyskanymi po zrealizowaniu projektu są:

 • zwiększenie liczby turystów w Węgrowie korzystających z zorganizowanych form turystyki;
 • zachęcenie i promocja wśród mieszkańców Węgrowa możliwości korzystania z nowej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, aktywnego wypoczynku;
 • stworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze wybudowanej infrastruktury;
 • promocja Węgrowa i atrakcji turystycznych doliny Liwca w ramach powstałej strony internetowej.

Realizacja przewidzianej praktyki przynosi korzyści oraz wpływa w sposób istotny na:

 • ekonomiczny rozwój regionalny;
 • zwiększenie zainteresowania sportem, turystyką i rekreacją;
 • turystyczny rozwój miasta, powiatu, regionu;
 • powstanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wyspecjalizowanej w obsłudze ruchu turystycznego;
 • dywersyfikację źródeł dochodu mieszkańców dzięki agroturystyce;
 • zwiększenie dostępności obiektów sportowych / rekreacyjnych / aktywnego wypoczynku.

rezultaty ekologiczne

Realizacja przewidzianej praktyki przynosi korzyści oraz wpływa w sposób istotny na:

 • zahamowanie degradacji zbiorników wodnych;
 • rozwój ekosystemu wodnego;
 • zwiększenie potencjału retencyjnego doliny Liwca .

źródła finansowania

Całkowita wartość projektu – 5 172 979,21 (PLN)
Całkowite wydatki kwalifikowane – 4 993 250,09 (PLN)
Wydatki niekwalifikowane – 179 729,12 (PLN)
Środki EFRR – 3 744 937,57 (PLN)
Środki Miasta – 589 896,15 (PLN)

Środki Powiatu – 658 416,37 (PLN)

dodane przez

DFE

adres

Miasto Węgrów
Ul. Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów