« Powrót do listy

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

kraj

Polska

koszt projektu

133 660,00 PLN

cel

Ogólnymi, długookresowymi celami projektu, które można osiągnąć poprzez rozwój agroturystyki są:

 • aktywizacja ludności
 • nowe miejsca pracy
 • wyższa jakość życia mieszkańców
 • stymulacja rozwoju infrastruktury
 • wzrost dochodów
 • zbyt na świeżą wiejską żywność
 • popyt na inne usługi i produkty

Celami szczegółowymi projektu było dostarczenie kwalifikacji i wiedzy oraz praktycznych umiejętności i doradztwa w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.

realizator

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”. Istnieje od 1997 roku. Zrzesza przede wszystkim osoby zawodowo związane z ochroną środowiska: pracowników firm prywatnych, instytucji, szkół i uczelni wyższych jak również innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Od początku swojego istnienia stawiało na działalność wspierającą ochronę środowiska oraz współpracę pomiędzy społecznością lokalną, samorządami, jednostkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. Działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim edukacja ekologiczna.

odbiorcy

Beneficjentami ostatecznymi są rolnicy i domownicy prócz emerytów i osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, zainteresowani podjęciem działalności agroturystycznej, zamieszkali na terenie 7 gmin. W projekcie wzięło udział 20 osób.

okres realizacji

01.08.2005 – 30.06.2006

rezultaty

Szkolenia przeprowadzone dla 20 rolników pomogły im rozpocząć prowadzanie działalności agroturystycznej, która umożliwi poprzez rozwój infrastruktury i oferty turystycznej wzrost dochodów i jakości życia mieszkańców wsi.

monitoring

Monitoring i ewaluacje projektu umożliwiły następujące działania: Ankieta wstępna dotycząca oczekiwań i potrzeb uczestników; Wywiady i ankiety podczas szkoleń – monitoring zaspakajania potrzeb uczestników, ew. modyfikacja szkoleń; Ankieta na zakończenie szkoleń; Ocena długotrwałych rezultatów projektu (6 miesięcy po zakończeniu szkoleń); Kwartalne sprawozdania do Instytucji Finansującej.

problemy

W trakcie realizacji zidentyfikowano następujące zagrożenia:

 • Ryzyko niewystarczającego zainteresowania szkoleniami, wykorzystanie skutecznych kanałów dystrybucji
 • Zróżnicowany poziom wiedzy odbiorców – wybór trenerów doświadczonych w pracy z rolnikami, system równoczesnej pracy 2 trenerów
 • Sezonowość pracy rolników – szkolenia przeprowadzone zostaną jesienią i zimą
 • Bariera odległości – zapewniony transport
 • Bariery osobiste i rodzinne – opieka nad dziećmi i osobami zależnymi.

źródła finansowania

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet II działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

dodane przez

DFE

adres

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”
ul. Ciepła 19 A, 15-472 Białystok
tel. 48856537576, fax. 48856537576
e-mail: biuroagro@wp.pl