« Powrót do listy

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOchrona przyrodyPolska

koszt projektu

3 654 463,11 PLN

cel

Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru objętego projektem – miejscowości Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki i Wołkuny.
Cele cząstkowe projektu to:

 • Ochrona gleb i wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw domowych,
 • Zwiększenie atrakcyjności gminy dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych,
 • Dywersyfikacja źródeł utrzymania mieszkańców,
 • Stworzenie lepszych warunków dla wzrostu zatrudnienia,
 • Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców,
 • Zmniejszenie liczby ludności korzystającej ze świadczeń opieki społecznej poprzez wzrost aktywności ekonomicznej i likwidacje ukrytego bezrobocia,
 • Rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej poprzez poprawę infrastruktury technicznej,
 • Powstrzymanie procesu ograniczania zatrudnienia przez działające już podmioty gospodarcze.

realizator

Gmina Poświętne

partnerzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach

odbiorcy

Mieszkańcy obszaru objętego projektem

rezultaty

Efektem zrealizowania projektu jest:

 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 18314,50 m
 • podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków w liczbie – 154szt. Zrealizowanie projektu spowodowało, iż ponad 60% gospodarstw domowych w gminie posiada możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej.
 • Efektem dodatkowym zrealizowania projektu był uzyskany przez gminę tytuł laureata „Gmina przyjazna środowisku” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni środowisku” pod patronatem Prezydenta RP.

rezultaty ekologiczne

Zrealizowanie projektu ma istotny pozytywny wpływ na środowisko. Powstrzymany jest przede wszystkim proces niekontrolowanego usuwania ścieków, co pozytywnie wpływa na proces zanieczyszczania gleb i wód. Zlikwidowano także nieszczelne zbiorniki (szamba), w których gromadzono dotychczas nieczystości płynne.
Łącznie odprowadzanych będzie do oczyszczalni 90,89 m³ ścieków na dobę, czyli 33174,85 m³ w skali roku.

źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3 – Rozwój lokalny
Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 725 133,14 zł
Budżet Państwa – 362 522,74 zł
Budżet Gminy Poświętne – 566 807,23 zł

dodane przez

DFE

email

poswietne@data.pl

adres

Gmina Poświętne
18-112 Poświętne nr 21,
tel. 0856501314,
fax. 0856501183