« Powrót do listy

Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoOchrona przyrodyPolska

koszt projektu

17 640 724,07 zł

cel

W oczyszczalni Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. oczyszczane są ścieki przemysłowe (koksownicze) i bytowe pochodzące z Zakładów oraz ścieki komunalne z gmin Zdzieszowice, Leśnica i Walce. Istniejąca oczyszczalnia miała zdolność przerobową ścieków powstających przy produkcji 2,8 mln ton koksu/rok. Przy obecnej produkcji ca 4,5 mln ton koksu/rok oczyszczalnia była przeciążona w zakresie ścieków przemysłowych i konieczne było wykorzystywanie niedociążonego ciągu ścieków komunalnych. Stopień oczyszczania ścieków koksowniczych nie odpowiadał wymogom BAT. W związku z realizacją zadań modernizacyjnych Zakładów, budową baterii 11 i 12 oraz planowaną modernizacją baterii nr 9 i 10, konieczna była rozbudowa zdolności przerobowych ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych od 30 000 równoważnych mieszkańców. Celem przedsięwzięcia było:

 • oczyszczenie zwiększonej ilości ścieków koksowniczych,
 • zastosowanie wysokoefektywnego i w pełni sterowalnego procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
 • minimalizacja zużycia surowców i energii w procesie technologicznym oczyszczania ścieków,
 • osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków, zapewniającego standardy jakościowe wynikające z prawa wodnego,
 • oczyszczenie ścieków komunalnych z gmin Zdzieszowice, Leśnica, Walce, odbieranych od 30 000 równoważnych mieszkańców.

realizator

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

partnerzy

 • Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. „M+” Kędzierzyn-Koźle i ZARMEN Sp. z o.o. Opole – generalny wykonawca prac budowlano-montażowych,
 • Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. w Zabrzu – wykonawca projektu budowlanego,
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z Piły – projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza i nadzór autorski nad realizacją,
 • „Elektroprojekt” S.A. Gliwice – wykonawca części dokumentacji elektrycznej,
 • Firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Projektowe i inne „GEKO” Jerzy Stankiewicz, Świętochłowice – obsługa geodezyjna projektu.

odbiorcy

Mieszkańcy gmin.

okres realizacji

10.2006 – 03.2008

rezultaty

Dzięki realizacji projektu zmodernizowany został układ technologiczny.

rezultaty ekologiczne

Efektem realizacji zadania jest dotrzymanie obowiązujących obecnie i docelowych norm i standardów jakości środowiska oraz wymagań technicznych oczyszczania ścieków koksowniczych i komunalnych wynikających z dokumentów referencyjnych dot. Najlepszej Dostępnej Techniki. Po rozbudowie oczyszczalni ścieków koksowniczych w skojarzeniu z oczyszczaniem ścieków komunalnych uzyskano następujące parametry:

 • – oczyszczanie ścieków koksowniczych w ilości do 200m3 na godzinę do następujących poziomów stężeń zanieczyszczeń:
 1. ChZT £ 250
 2. Azot amonowy £ 10
 3. Fenole lotne £ 0,1.
 • – podniesiono wydajność hydrauliczną kompleksu oczyszczalni ścieków z 8256m3/dobę do 9288m3/dobę tj. o 1032 m3/dobę

Oczyszczalnia po rozbudowie jest w stanie oczyścić 190 m3 ścieków koksowniczych na godzinę do parametrów wynikających z wymogów prawa wodnego oraz 100% docelowej wielkości ścieków komunalnych z gmin Zdzieszowic, Leśnica i Walce.

źródła finansowania

 • Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5 276 250,00 zł.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 261 250,00 zł.
 • Środki własne przedsiębiorstwa.

dodane przez

DFE

adres

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.
ul. Powstaców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice