« Powrót do listy

Projekt budowy wspólnej polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków w Gubinie

Kategorie w których występuje projekt:
Ochrona przyrodyPharePolska

koszt projektu

62 535 915 zł

cel

Celem projektu było rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej dla polskiego Gubina i niemieckiego Guben, miast przedzielonych granicą oraz pokazanie partnerskiej współpracy, która mogłaby uchodzić za symbol przekraczających granice działań na rzecz ochrony przyrody.
Kolejnym celem była ochrona wód i poprawa jakości wody w odbiorniku oczyszczonych ścieków z oczyszczalni , w tym przypadku rzece granicznej Nysie Łużyckiej. Wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni w oparciu o najnowszą dostępną technologię i technikę, to także danie impulsu do rozwoju ekonomicznego całego regionu. Projekt wzbudził zainteresowanie przedsiębiorców planujących uruchomienie swojej działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. Celem było także wypracowanie modelu współpracy partnerskiej i jego promocja w Unii Europejskiej jako przykładu organizacji spółek komunalnych.

realizator

Przedsiębiorstwo Oczyszczanie Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o.

partnerzy

Gmina Miejska Gubin
Związek Celowy Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (Gwaz) w Guben

odbiorcy

Mieszkańcy regionu, zwłaszcza miast Gubin i Guben.

rezultaty

Wspólna oczyszczalnia ścieków Gubin – Guben jest dotychczas największym projektem w ramach współpracy polsko – niemieckiej w zakresie gospodarki wodnej. Projekt ten spowodował polepszenie jakości wody w Nysie Łużyckiej, Odrze i Morzu Bałtyckim oraz dał kolejny impuls do rozwoju gospodarczego rejonu przygranicznego po obu stronach Nysy. Wspólna oczyszczalnia zapewnia dotrzymanie standardów europejskich, co jest warunkiem członkostwa we Wspólnocie Europejskiej oraz gwarancją, że miasta nie zostaną obciążone sankcjami wynikającymi z eksploatowania starych mechanicznych oczyszczalni ścieków. Niespotykanym był także fakt, że personel oczyszczalni odbył 2 letni kurs zawodowy w Polsce i Niemczech w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu niemieckiego do wykonywania zawodu. Koszt szkolenia personelu został w całości sfinansowany przez Niemieckie Ministerstwo Środowiska. Pracownicy natomiast uczestniczyli fizycznie w fazie montażu maszyn i urządzeń na oczyszczalni poznając jej materię od podstaw.

rezultaty ekologiczne

Oczyszczalnia Ścieków w Gubinie przyczyniła się do znacznej poprawy jakości środowiska w wymiarze transgranicznym. Jest ona nieuciążliwa dla otoczenia. Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są już niecałe 100 metrów od oczyszczalni. Dzięki umieszczeniu głośnych i uciążliwych maszyn w podziemiach i kanałach, nie są one słyszalne na zewnątrz. Teren oczyszczalni został podczas inwestycji podniesiony na wysokość zabezpieczającą oczyszczalnię przed wodami powodziowymi, a wybudowany zbiornik retencyjni i kanały dolotowe do oczyszczalni po stronie Gubina zabezpieczają jej pracę przed deszczami nawalnymi. Produkcja własnej energii elektrycznej z biogazu przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prowadzona racjonalna gospodarka osadowa w oparciu o rolnicze zagospodarowanie osadów na słabych klasowo glebach z prowadzonym stałym monitoringiem piezometrów zlokalizowanych na zagospodarowywanych polach , pozwala sterować zasileniem w składniki odżywcze upraw. Nowoczesność techniki zastosowanej na oczyszczalni, produkcja własnej energii elektrycznej pokrywającej 40% zapotrzebowania oraz energii cieplnej pokrywającej 100% zapotrzebowania, a przy tym niecodzienna dla tego typu obiektów architektura powoduje, że oczyszczalnia jest przedmiotem zwiedzania przez liczne wycieczki z europy i jest stawiana za przykład wzorowej współpracy partnerskiej i nienagannie pracującej technologii spełniającej najsurowsze wymagania przepisów ochrony środowiska europejskich i polskich.

źródła finansowania

  • Program Phare – CBS – 13 233 000 zł;
  • Fundusz Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec – 11 066 100 zł;
  • Fundusz Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych kraju związkowego Brandenburgia – 6 990 688 zł;
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeczypospolitej Polskiej – 3 600 000 zł;
  • Kredyt udzielony przez LandesBank Berlin – 19 025 958 zł;
  • Kredyt udzielony przez Deutsche Ausgleichsbank , Bonn – 8 620 169 zł;

dodane przez

DFE

email

biuro@posgubin.lubuskie.info.pl

adres

Przedsiębiorstwo Oczyszczanie Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 1 66-620 GUBIN.
Tel. 068-455-52-30
Tel/fax. 068-455-52-33