« Powrót do listy

Projekt BAR – Beskidzka Akademia Rozwoju

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderLokalne Grupy DziałaniaPolskaProdukt lokalnyTurystyka

kraj

Polska

rejon

Gminy: Łękawica, Gilowice, Ślemień,Świnna, Jeleśnia, Koszarawa

koszt projektu

149.998,20 PLN

cel

Głównym celem projektu było stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującej gminy: Łękawica, Gilowice, Ślemień,Świnna, Jeleśnia, Koszarawa z terenu Beskidu Żywieckiego oraz stworzenie pierwszej na Żywiecczyźnie Lokalnej Grupy Działania – Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy. Celem strategii jest stworzenie takiego systemu zachęt dla młodzieży aby zechciała tu pozostać po ukończeniu kolejnych stopni edukacji, umożliwienie zdobycia im zawodu. Zadaniem programu LEADER+ na omawianym terenie jest poprawienie jakości życia na znajdujących się tutaj wsiach głównie poprzez stymulowanie rozwoju infrastruktury turystycznej, rękodzielnictwa i produktu lokalnego.

realizator

Żywiecka Fundacja Rozwoju. Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Żywca i okolic. Fundacja działa od 2002 roku, jej główne obszary działań to: pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w wyszukiwaniu, planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów; podnoszenie poziomu obywatelskiej aktywności; podnoszenie efektywności programowania przyszłości w samorządach Beskidu Żywieckiego.

odbiorcy

Bezpośrednimi beneficjentami były osoby i instytucje zaangażowane w tworzenie ZSROW.

okres realizacji

01.10.2005-25.05.2006

rezultaty

  • Pierwszy schemat LEADER-a pozostawia po sobie aktywną organizację lokalną – Fundację Partnerstwa Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy, wyszkolony persnel, grupę aktywnych mieszkańców, którzy uwierzyli, że może się udać.
  • Wypracowano i stworzono Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującą gminy: Łękawica, Gilowice, Ślemień,Świnna, Jeleśnia, Koszarawa.
  • Powstała strona internetowa projektu oraz materiały promocyjne w postacii płyt z filmami dotyczącymi projektu i walorów turystycznych obszaru oraz broszura prezentująca produkty lokalne znad Kocierzanki i Koszarawy.

źródła finansowania

w 100% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, dzialanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

tło projektu

Obszar działań w ramach programu Leader , to cztery gminy: Gilowice, Ślemień, Świnna, Łękawica. Wszystkie leżą w Beskidzie Żywieckim i Małym. Obszar stanowi naturalne zaplecze rynku pracy opartego na turystyce i rękodzielnictwie. Teren to górzysty poprzecinany jarami górskich potoków, ukształtowany przez skały osadowe piaskowca, spiętrzone działaniami wulkanicznymi. Ma to o tyle znaczenie dla projektów związanych z ochroną wód i gleb, że szczeliny pomiędzy płytami piaskowca tworzą chłonne warstwy wodonośne ułatwiające rozpraszanie się nieczystości z nieszczelnych szamb i powodujące znaczne wahania wód gruntowych na omawianym obszarze. Struktura skał piaskowych może być jeszcze interesująca przez kilka głębokich, zupełnie jeszcze niezagospodarowanych jaskiń (gmina Łękawica i Ślemień) na tym terenie, które mogą odgrywać rolę w działaniach promocyjnych. Obszar działania LGD jest dla turystów świetną bazą wypadową w najwyższe partie Beskidu: Pilsko, Babią Górę, Jaworzynę. Zimą uruchamiane są liczne trasy narciarskie. W sezonie letnim prawdziwy raj czeka na amatorów zbierania czarnych jagód, ostrężyn i malin. Są juz wyznaczone w kilku miejscach trasy dla rowerzystów, powstają ośrodki nauki jazdy konnej. Konfiguracja terenu i warunki klimatyczne sprawiają, że obszar ten jest atrakcyjny przez wszystkie pory roku. Ziemia tu marna, rolnictwo nie przynosi dochodów i zanika. Mieszkańcy jeszcze uprawiają ziemię na własne potrzeby, uprawiane są głównie ziemniaki, owies, utrzymują też kawałek pastwiska dla jednej, dwóch krów. W zderzeniu konkurencyjnego przemysłu hodowlanego i rolnego z centralnej i północnej Polski, tutejsi rolnicy nie mają żadnych szans. Stąd poszukiwanie szans rozwoju w działaniach pozarolniczych. Stąd też silny akcent położony na rozwijanie agroturystyki, ponieważ obsługa turystów umożliwia sprzedaż niewielkich ilości produktów rolnych w ramach własnego gospodarstwa, w cenie zbliżonej do detalicznej.

informacje dodatkowe

bar.beskidy.org.pl

dodane przez

DFE

url

bar.beskidy.org.pl

adres

Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec
tel. 48334754477
e-mail: zfr@beskidy.org.pl