« Powrót do listy

Polska Łąka

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderOchrona przyrodyPolska

rejon

rozlewiska Odry na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, we wsi Ryszewo (obszary prioryte

koszt projektu

Ogólny koszt utrzymania naszych łąk w dobrej kulturze to ok. 70 tys. zł rocznie. Budżet projektu jest bardzo ruchomy, koszt jest uzależniony m.in. od ilości gruntów koszonych w danym roku itp.

cel

  • ochrona terenów cennych przyrodniczo (podmokłych ekosystemów łąkowych),
  • ochrona obszarów dzierżawionych,
  • propagowanie zrównoważonego rozwoju,
  • uświadamianie rolnikom, że odpowiednie użytkowanie rolnicze może być przyjazne przyrodzie, a nawet podnosić poziom różnorodności biologicznej.

Dopłaty unijne spowodowały wiele korzyści dla rolnictwa, ale niestety pojawiły się także pewne zagrożenia. Założeniem projektu jest niwelowanie skutków takich zagrożeń, jak:

  • przekształcanie użytków zielonych w grunty orne,
  • intensyfikacja rolnictwa, przekształcanie gruntów rolnych w działki budowlane lub grunty inwestycyjne,
  • maksymale wykorzystanie powierzchni uprawy (usuwanie zadrzewien i zakrzaczeń), zasypywanie oczek śródpolnych.

realizator

Federacja Zielonych GAJA
Federacja Zielonych – grupa szczecińska istnieje już 10 lat i jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym z siedzibą w Szczecinie. Zrzesza obecnie 32 członków płacących składki w wysokości 20 zł.
Zdecydowana część środków finansowych pochodzi od sponsorów fundacyjnych, takich jak Polska Zielona Sieć, Koalicja Czystego Bałtyku, Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”, Milieukontakt Oost Europa, REC, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze źródeł samorządowych.
Federacja Zielonych może poszczycić się dużą ilością sprawnie przeprowadzonych projektów. Te najważniejsze to projekt “Azyl dla dzikich ptaków”, nagrodzony przez Sasakawa Central Europe Fund (III miejsce), polegający na prowadzeniu małego ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków.
Innym projektem było zadanie “Czynna ochrona ohara w Roztoce Odrzańskiej”, polegające na sztucznej rozbudowie bezpiecznej bazy lęgowej dla oharów. Projekt już w pierwszym roku realizacji zakończył się sukcesem lęgowym 2 par tych ptaków co przy ich szacowanej liczbie 25 par w kraju jest ma z pewnością istotne znaczenie.
“Sztandarowym” projektem Federacji jest “Restytucja łososia w rzekach Pomorza Zachodniego”. Projekt ten w konkursie Ford Motor Company w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego zajął III lokatę.

odbiorcy

przyroda (podmokłe ekosystemy łąkowe),rolnicy

okres realizacji

marzec 2004 – projektu będzie trwał tak długo, jak długo będą przyznawane dopłaty rolnośrodowiskowe

rezultaty

  • ochrona ok. 100 ha łąk przed sukcesją (zarastaniem),
  • renaturyzacja docelowo ok. 170 ha zaniedbanych łąk,
  • zwiększenie ich bioróżnorodności.

Pomimo wielu przeszkód, Federacji udało się wygrać dwa przetargi, dzięki czemu jest dzierżawcą 23 hektarów w Ryszewie, ok. 1 km na południe od jeziora Miedwie (gmina Pyrzyce) oraz 76 hektarów nad Odrą, niedaleko miejscowości Święta (gmina Goleniów). Ponadto podpisano także umowę poddzierżawy z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, w wyniku której organizacja jest w posiadaniu zależnym kolejne 210 ha na terenie Międzyodrza (większość znajduje się w gminie Gryfino). Spośród dzierżawionych 310 ha, 100 ha to łąki bagienne, natomiast resztę stanowią przede wszystkim nieużytki oraz w niewielkim stopniu rowy i wody stojące. Dzierżawione działki położone są na terenie obszaru sieci Natura 2000 – Ryszewo znajduje się na obszarze ostoi ptasiej – PLB 320005 – Miedwie i okolice oraz proponowanej ostoi siedliskowej PLH 320006 – Dolina Płoni. Międzyodrze to także ostoja ptasia – PLB 320003 – Dolina Dolnej Odry, natomiast działka w Świętej leży na terenie strefy priorytetowej – 32A – Pobrzeże Zalewu Szczecińskiego i Równina Goleniowska. Dzięki takiemu usytuowaniu nieruchomości możliwa jest realizacja programu rolnośrodowiskowego – pakiet utrzymanie łąk ekstensywnych oraz rolnictwo ekologiczne.

problemy

Problemem, z jakim spotykał się realizator projektu jest konieczność przedłożenia stosownych zabezpieczeń finansowych w przypadku wygrania przetargu na grunty o powierzchni powyżej 50 hektarów lub przy wylicytowaniu wysokiego czynszu dzierżawnego.
Największym problemem było wydzierżawienie gruntów, ponieważ w momencie możliwości uzyskiwania dopłat do ziemi rolnej, popyt na nieruchomości rolnych bardzo wzrósł. Od momentu rozpoczęcia starań, do dojścia do takiego areału, jaki Federacja ma obecnie (grudzień 2005), minęło ok. 14 miesięcy. W tym czasie organizacja brała udział w kilkudziesięciu przetargach, a podpisała tylko dwie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych.

źródła finansowania

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.gajanet.pl/rubrique.php3?id_rubrique=69

adres

Aneta Kozłowska
Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
tel./fax + 48 91 489 42 32
email: fzbiuro@gajanet.pl; anetak@gajanet.pl