« Powrót do listy

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolskaPomoc społeczna

kraj

Polska

cel

Ogólnym celem Partnerstwa jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym w życiu zawodowym poprzez zidentyfikowanie i likwidację barier w ich dostępie na rynek pracy. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Zmniejszanie obaw osób z niepełnosprawnością ruchową związanych z podejmowaniem przez nich aktywności społecznej i zawodowej.
  • Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością ruchową z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych.
  • Uzyskanie samodzielności przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w życiu społecznym i zawodowym poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego.
  • Podniesienie komfortu życia osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez opiekę i rehabilitacje medyczną.
  • Zwiększenie dostępu do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Zwiększenie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych.
  • Zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Zapewnienie wysokiej efektywności działań Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”.

realizator

PRR „Winda do Pracy” jest związkiem między 6-cioma różnymi instytucjami, partnerstwo ma strukturę parasolową, a całością kieruje Grupa Zarządzająca składająca się z przedstawicieli wszystkich Partnerów:
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni: administrator projektu, przedstawiciel beneficjentów. Odpowiada za: dotarcie do grup docelowych, dostosowane usługi transportowe, usługi asystentów osobistych, organizację pracy grupy zarządzającej, pracę biura Partnerstwa i zarządzanie finansami, promocję projektu;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach. Szkoła średnia z internatem dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, odpowiada za kształcenie młodzieży ze wsi i małych miasteczek, kursy językowe i komputerowe dla młodzieży oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich beneficjentów;
Segel Polska Sp. z o. o., firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie strategicznym, odpowiada za rozpoznanie predyspozycji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych beneficjentów, kontakt i współpracę z pracodawcami, tworzenie elektronicznej bazy danych ofert pracy, staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, niepaństwowa uczelnia wyższa. Odpowiada za prowadzenie badań terenowych wśród grupy beneficjentów oraz pracodawców, przeprowadzenie ewaluacji całości projektu, szkolenia dla beneficjentów z zakresu umiejętności „miękkich”;
Nordis S.C., prywatne przedsiębiorstwo ICT. Odpowiada za prowadzenie szkoleń oraz praktyk zawodowych ICT, wyposażenie i serwis sprzętu informatycznego oraz portal internetowy Partnerstwa a także komunikację wewnętrzną i zewnętrzną;
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, organizacja pozarządowa (non-profit), działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. W Partnerstwie odpowiada za prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-promocyjnych oraz działania mainstreamingowe.

partnerzy

W ramach partnerstwa ponadnarodowego: JOSHA – JOint Strategies for HAndicapped People (Wspólna strategia dla Osób Niepełnosprawnych): Work-Life Balance, PE.RI.P.LO, e-NSIST, ACCION POR EL EMPLEO Y EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO. W ramach megapartnerstwa PEKiN: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Przedstawicielstwo Narodów Zjednoczonych na Rzecz Rozwoju w Warszawie, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie.

odbiorcy

Osoby dotknięte schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Jest to szczególna grupa osób niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ postępująca choroba osłabia wszystkie mięśnie powodując znaczną niepełnosprawność ruchową, która nie ogranicza się tylko do niesprawnych kończyn dolnych, ale upośledza wszystkie możliwości ruchu. Tutaj uczniowie szkoły średniej – 10 osób, uczniowie szkoły pomaturalnej – 10 osób oraz osoby dorosłe pozostające bez pracy – 13 osób (docelowo 40 osób). Drugą grupą docelową projektu są opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ruchowo ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, zamieszkujący województwo zachodniopomorskie, w szczególności powiaty: Szczecin, Police, Gryfino, Goleniów, Stargard Szczeciński. Obecnie 4 osoby (docelowo 20 osób).

okres realizacji

Działanie 1 – tworzenie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: 16.11.2004 – 31.05.2005.
Działanie 2 –realizacja celów Partnerstwa: 01.06.2005 – 31.03.2008.
Działanie 3 – praca w sieciach tematycznych, upowszechnienie rezultatów: 01.01.2007

rezultaty

Na każdym etapie realizacji projektu osiągnięte będą różnorodne rezultaty, które są w większości niezbędne do podjęcia następnych działań. I tak rezultatem rekrutacji beneficjentów będzie utworzenie 3 grup docelowych. Młodzież z grupy A rozpocznie kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym profilowanym w wyniku, czego osiągnie wykształcenie średnie i zda maturę. Pozostali beneficjenci w wyniku poradnictwa zawodowego i psychologicznego otrzymają indywidualny program rozwoju zawodowego, który będzie podstawą do skierowania ich na odpowiedni kurs specjalistyczny. Odbycie szkolenia specjalistycznego oraz szkoleń podstawowych IT i języka angielskiego zwiększy kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie szanse na otwartym rynku pracy. Natomiast udział w treningu interpersonalnym zwiększy ich kompetencje społeczne. Tak przygotowani beneficjenci grupy B i C będą mogli wejść na rynek pracy. Będą na nich już czekali pracodawcy, którzy w rezultacie działań prowadzonych w ich kierunku będą otwarci na przyjęcie osób z niepełnosprawnością ruchową na praktyki zawodowe. Natomiast rezultatem tych praktyk będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych ruchowo na otwartym rynku pracy. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci po odbyciu szkoleń zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt do podjęcia pracy w formie telepracy. Takie przygotowanie pracownika zachęci pracodawców do zatrudnienia tych osób. Po rocznym zatrudnieniu wspomaganym użyczonym sprzętem i serwisem IT opiekunowie pozostaną w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy. Aktywność zawodowa opiekunów będzie miała wpływ na zwiększenie wzajemnej niezależności w relacjach opiekun-osoba niepełnosprawna. Jednocześnie będzie realizowany szereg działań wspomagających, których rezultaty będą pomocne w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów ostatecznych. I tak w rezultacie korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nabędą umiejętności korzystania z tych usług. Co spowoduje uzyskanie przez nich względnej niezależności w życiu społecznym, a potem w zawodowym. Rezultatem opieki i rehabilitacji medycznej będzie utrzymanie maksymalnego rozwoju sprawności ruchowej i oddechowej, co wpłynie w znaczący sposób na polepszenie komfortu życia i zachęci do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Przyznanie świadczeń pieniężnych spowoduje zniwelowanie obaw osób niepełnosprawnych przed podjęciem aktywności zawodowej. Prowadzenie usług transportowych spowoduje również zachęcenie do podjęcia pracy zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jak widać o możliwości podjęcia następnych działań decyduje w znacznej mierze osiągnięcie rezultatów w działaniach podjętych wcześniej.

dodane przez

DFE

url

www.miesnie.szczecin.pl/equal

adres

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”
Al. Wojska Polskiego 69, 70-748 Szczecin
tel/fax: +48 91 423 31 93
e-mail: equal@miesnie.szczecin.pl