« Powrót do listy

Park naturalistyczny Dolina Miłości – rewitalizacja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Kategorie w których występuje projekt:
PharePolskaTurystyka

kraj

Polska

koszt projektu

120 480,64 Euro.

cel

Nadrzędnym celem działań rewitalizacyjnych jest harmonijne pogodzenie ochrony zasobów przyrody oraz udostępnienie turystyczno-rekreacyjne parku. Cele przyrodnicze projektu:

 • Ochrona i odtworzenie walorów przyrodniczych Doliny Miłości.
 • Skuteczne zabezpieczenie cennych zespołów roślinnych przed degradacją.

Cele społeczne projektu:

 • Aktywizacja społeczności lokalnej wsi Zatoń Dolna i Krajnik Dolny, poprzez aktywne włączenie w realizację projektu.
 • Przygotowanie społeczności lokalnej do obsługi ruchu turystycznego, poprzez szkolenia i pomoc merytoryczną.

Cele kulturowe projektu:

 • Odnowienie i konserwacja pomników kultury.

realizator

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA powstało przeszło dziesięć lat temu. Jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizującą swe cele poprzez działania pokojowe. Polem działania FZ GAJA jest obszar Polski.

partnerzy

Urząd Gminy w Chojnie, Urząd Gminy w Schwedt.

odbiorcy

Turyści i mieszkańcy odwiedzający Park Naturalistyczny „Dolina Miłości”.

okres realizacji

2005 – 2006

rezultaty

Efekty projektu:

 • Oczyszczenie 80 ha parku z nalotów roślinnych.
 • Przywrócenie funkcji edukacyjnych i rekreacyjnych parku.
 • Zwiększenie ruchu turystycznego we wsiach Zatoń Dolna i Krajnik Górny.
 • Przygotowanie społeczności na przyjęcie ruchu turystycznego.

Efekty materiałowe:

 • Park wyposażony został w obiekty infrastruktury turystycznej:
 1. 2 wiaty,
 2. 1 drewniany parasol
 3. 14 tablicowa ścieżka dydaktyczna
 4. 2 komplety stołów i ław,
 5. 2 miejsca na ognisko,
 6. kosze na śmieci.
 • Odtworzony został punkt widokowy na Odrę.
 • Wyprodukowano 14 dwujęzycznych tablic dydaktycznych.
 • Wyprodukowano 12 tablic informacyjnych i kierunkowych.
 • Wydrukowano 6000 folderów w języku polskim i niemieckim.
 • Wydrukowano18000 ulotek w języku polskimi niemieckim.

Efekty dokumentacyjne:

 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Dokumentacja historyczna
 • Dokumentacja glebowo-hydrologiczne
 • Koncepcja zagospodarowania.

źródła finansowania

Phare CBC, Euroregion Pomerania – 100 400,64 Euro.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Global Environmental Facility Polska – 20 080 Euro (sponsorzy zapewniający wkład)

tło projektu

Park naturalistyczny „Dolina miłości” położony jest w gminie Chojna. Strategia rozwoju województwa Zachodniopomorskiego przedstawia gminę Chojna – jako obiekt o walorach turystycznych i kulturowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie „Dolina miłości” znajduje się dolinie Odry – obszarze priorytetowym dla rozwoju województwa. Strategia podkreśla ogromne walory przyrodnicze i kulturowe tego terenu. Rozwój funkcji turystycznych ma się stać jedną z dominujących aktywności gospodarczych regionu. Rewitalizacja parku jest istotna w kontekście zwiększania atrakcyjności Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a tym samym Międzynarodowego Parku Doliny Dolnej Odry. W Zatoni Dolnej rozpoczyna swój bieg ponadregionalny szlak rowerowy Tysiąca Jezior oraz przebiega szlak R1 – tzw. Zielona Odra. Dolina Miłości wpisuje się do Krajowej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 (zgodnie z Dyrektywą Siedliskową), ponieważ park składa się z chronionych i rzadkich ekosystemów leśnych: Luzulo pilosae-Fagetum – kwaśna buczyna niżowa, Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego, Adonido-Brachypodietum – kwietna murawa kserotermiczna, Violo odoratae-Ulmetum minoris – łęg zboczowy z fiołkiem wonnym, Fraxino-Alnetum–łęg jesionowo-olszowy, Zb. Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium – zbiorowisko źródliskowe, Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae – środkowoeuropejski acydofilny las dębowy. Rewitalizacja parku przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w gminie Chojna, a w szczególności we wsiach Zatoń Dolna i Krajnik Górny. Przed wojną „Dolina Miłości” była miejscem znanym i często odwiedzanym przez mieszkańców Meklemburgii i Brandenburgii oraz ośrodków miejskich takich jak Szczecin, Schwedt i Berlin. Po wojnie park stopniowo ulegał zniszczeniu – sytuacja ta trwa do dziś. Dolina Miłości jest miejscem o szczególnym potencjale: obiekt posiada ogromne walory przyrodnicze (zespoły roślinne chronione dyrektywą siedliskową) oraz kulturowe. Do dnia dzisiejszego zachowało się w szczątkowej formie wiele z elementów „magicznego” parku: ścieżki do zniszczonych tarasów widokowych, kamieni pamiątkowych oraz pozostałości toru saneczkowego.

dodane przez

DFE

url

www.gajanet.pl

adres

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
Tel./fax + 48 91 489 42 32
email: fzbiuro@gajanet.pl