« Powrót do listy

Ochrona przyrody zamiast ochrony granic

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaOchrona przyrodyPolska

rejon

tereny przygraniczne: Polska i Niemcy

koszt projektu

13.681 euro

cel

Projekt ten ma spowodować wzrost wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi w rejonie przygranicznym, a także wzmocnić współpracę pomiędzy młodzieżą działającą w ekologicznych organizacjach pozarządowych z Polski i z Niemiec. Poprzez wykłady oraz praktyczne działania ekologiczne oraz udział w rajdzie rowerowym uczestnicy projektu mają poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z ochroną przyrody oraz Unią Europejską.

Podstawowym tematem wymiany jest ochrona przyrody w pasie przygranicznym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wchodzących w skład europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000. W ramach tematu głównego realizowana będzie tematyka z nim powiązana taka jak zrównoważony rozwój, turystyka i agroturystyka, ochrona przyrody itp.
Oprócz zdobycia wiedzy nt. wartości przyrodniczych obszarów przygranicznych (a w szczególności rzeki Odry), każdy z uczestników powinien wynieść osobiste korzyści w postaci umiejętności bardzo przydatnych w dalszym życiu, a w szczególności w dalszej pracy w sektorze pozarządowym.

Cele szczegółowe:

  • zainteresowanie młodych ludzi z niemiecko-polskiego rejonu przygranicznego tematyką ekologiczną (m.in.: ochrona przyrody wzdłuż Odry, sama Odra – jakość wody, ochrona przeciwpowodziowa, rolnictwo ekologiczne),
  • wyjaśnienie uczestnikom, że tematyka ekologiczna nie kończy się na granicy. Ochrona przyrody i rzeki Odry ma sens jedynie na poziomie trans-granicznym, a nawet europejskim,
  • omówienie zagadnień współpracy transgranicznej, powiększenia Unii Europejskiej, tematów takich jak obawy i możliwości w rejonie przygranicznym związane z poszerzeniem Unii itp.,
  • zasygnalizowanie innych problemów regionu – np. problemu rasizmu.

Cele społeczne:

  • nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą po obu stronach granicy – takie kontakty zostaną ustanowione poprzez wyprawę rowerową,
  • przełamywanie uprzedzeń i uzyskanie prawdziwego obrazu rówieśników po drugiej stronie granicy (wprowadzenie np. gier zapoznawczych).
  • zdobycie umiejętności w zakresie dynamiki grupy i pracy nad projektem przez prowadzących; przekazanie możliwości zapoznania się z tematyką wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami; stworzenie możliwości nauki współpracy w grupie, tworzenia i realizacji projektów oraz kampanii społecznych.

Cele „sieciowe”:

  • stworzenie sieci podobnie myślących młodych ludzi (przy pozostawieniu pozostawiając miejsca na różnorodność!) w niemiecko-polskim rejonie przygranicznym, którzy będą również współpracować ze sobą w przyszłości.

realizator

Federacja Zielonych GAJA

Federacja Zielonych – grupa szczecińska istnieje już 10 lat i jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym z siedzibą w Szczecinie. Zrzesza obecnie 32 członków płacących składki w wysokości 20 zł.
Zdecydowana część środków finansowych pochodzi od sponsorów fundacyjnych, takich jak Polska Zielona Sieć, Koalicja Czystego Bałtyku, Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska”, Milieukontakt Oost Europa, REC, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze źródeł samorządowych.
Federacja Zielonych może poszczycić się dużą ilością sprawnie przeprowadzonych projektów. Te najważniejsze to projekt “Azyl dla dzikich ptaków”, nagrodzony przez Sasakawa Central Europe Fund (III miejsce), polegający na prowadzeniu małego ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków.
Innym projektem było zadanie “Czynna ochrona ohara w Roztoce Odrzańskiej”, polegające na sztucznej rozbudowie bezpiecznej bazy lęgowej dla oharów. Projekt już w pierwszym roku realizacji zakończył się sukcesem lęgowym 2 par tych ptaków co przy ich szacowanej liczbie 25 par w kraju jest ma z pewnością istotne znaczenie.
“Sztandarowym” projektem Federacji jest “Restytucja łososia w rzekach Pomorza Zachodniego”. Projekt ten w konkursie Ford Motor Company w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego zajął III lokatę.

partnerzy

BUNDjugend Berlin Jagowstrasse 12 10 555 Berlin

odbiorcy

młodzież z Polski i Niemiec

okres realizacji

13.07.2003 – 25.07.2003

rezultaty

W rajdzie wzięło udział 60 osób, które przez 13 dni pokonały ponad 550 km na trasie Guben- Trzebież. Trasa rajdu przebiegała zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie w związku z czym uczestnicy kilkakrotnie przekraczali przejścia graniczne. Szczególnie istotny był fakt, że uczestnicy rajdu mieli okazję każdego dnia zapoznać się nie tylko z teorią ochrony środowiska, ale i z praktyką (nocleg w bocianiej wiosce, praca na gospodarstwie ekologicznym, zwiedzanie Parku Narodowego Ujście Warty). Jednym z bardzo ważnych efektów, jakie udało się osiągnąć w trakcie trwania rajdu, to nauka młodych ludzi prowadzenia profesjonalnych działań środowiskowych. W trakcie 13 dni rajdu zorganizowane zostały 4 akcje połączone konferencjami prasowymi, dzięki czemu efekty medialne rajdu (przesłanie uczestników) znalazło się w wielu polskich i niemieckich mediach. Za szczególny sukces można uznać fakt, że dzięki realizacji projektu doszło do rozbudowy współpracy pomiędzy organizacjami. Efektem tym jest wniosek o dotację złożony do Komisji Europejskiej na realizację programu strukturalnego wsparcia organizacji poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Federacją Zielonych Gaja, a BUND Berlin w zakresie rozbudowy i obsługi bazy członków wspierających i wolontariuszy.

źródła finansowania

Narodowa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Młodzież Środki własne FZ GAJA i wkład własny uczestników

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.gajanet.pl

adres

Jakub Szumin
Federacja Zielonych GAJA
ul. 5- lipca 45
Szczecin 70-374
tel.: 091/ 489 42 33; fax: 091/ 389 42 32
e-mail: fzbiuro@gajanet.pl