« Powrót do listy

Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

koszt projektu

13.478.000 PLN

cel

Przedmiotem projektu było stworzenie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców Zgorzelca i okolic oraz uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych. Projekt zakładał kompleksową modernizację Stadionu Miejskiego dla potrzeb lekkoatletycznych i piłki nożnej.
Celem zrealizowanego projektu było powstanie nowoczesnego obiektu sportowego i rekreacyjnego, spełniającego współczesne wymagania i standardy.
Sytuacja ,,podwójnych miast’’ takich jak Zgorzelec/Görlitz, usytuowanych na granicy, determinuje ich wspólny rozwój z powodu ścisłych powiązań funkcjonalnych. Celem projektu było wykorzystanie istniejącego potencjału transgranicznej współpracy pomiędzy Zgorzelcem i Görlitz dla stworzenia różnorodnej, obejmującej cały teren oferty instytucji społecznych i kulturalnych. Zrealizowana inwestycja miała na celu utworzenie i utrzymanie infrastruktury technicznej i społecznej w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu. Zmodernizowanie Stadionu Miejskiego w Zgorzelcu stwarza szanse utrzymania istniejącej infrastruktury oraz jej transgranicznej wykorzystanie.

realizator

Gmina Miejska Zgorzelec

odbiorcy

Mieszkańcy Zgorzelca i Görlitz oraz uczestnicy imprez sportowych

rezultaty

Głównym rezultatem projektu jest utworzenie w Mieście Zgorzelec nowoczesnego obiektu sportowego i rekreacyjnego, spełniającego współczesne wymagania i standardy. Przyjęte rozwiązania techniczne dla poszczególnych elementów projektu odpowiadają obowiązującym normom i przepisom, co warunkuje możliwość organizowania i przeprowadzania imprez sportowych o charakterze ponadlokalnym, w tym międzynarodowych.
W wyniku realizacji projektu powstało 25.130 m2 zmodernizowanej powierzchni obiektów sportowych. Planuje się, że zwiększy się o 45.000 osób/rok liczba osób korzystających z obiektu. W przeciągu trzech kwartałów 2008 roku zmodernizowany stadion był wykorzystywany przez ponad 70 tysięcy osób z Polski oraz Niemiec.

rezultaty społeczne

Realizacja projektu wpływa na rozwój sportu w mieście i okolicy, co stanowi również wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia poziomu konkurencyjności regionu. Tereny rekreacyjne stadionu zachęcają mieszkańców miasta i okolic do czynnego uprawiania sportu, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia całej populacji Zgorzelca. Powstanie nowoczesnego ośrodka sportu wpłynęło bezpośrednio i pośrednio na złagodzenie problemu bezrobocia w mieście poprzez utworzenie nowych miejsc pracy (nowi trenerzy, instruktorzy, powstanie małej gastronomii, sklepów ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym). Dzięki realizacji projektu zwiększyły się możliwości rozwoju klubów sportowych i sekcji. Zmodernizowany Stadion Miejski w Zgorzelcu zachęca do uprawiania sportu coraz większą liczbę dzieci i młodzieży przyczyniając się do zmniejszenie patologii społecznych tj. narkomanii i alkoholizmu.
Efekt transgraniczny projektu został osiągnięty w wyniku realizacji wspólnych imprez sportowych i możliwości korzystania ze zmodernizowanej bazy sportowej, przez społeczność lokalną z obydwu stron granicy, szczególnie przez grupy docelowe projektu tj. młodzież, uczniów szkół, kluby sportowe oraz osoby czynnie uprawiające sport.

źródła finansowania

Całkowita wartość projektu wyniosła 13.478.000 PLN, a całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu realizowanego w ramach PIW Interreg III A zamknęły się w kwocie 11.957.879,93 PLN. Inwestycję sfinansowano z następujących źródeł:

  • 5.146.671,52 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • 3.300.000 PLN z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
  • 5.031.328,48 PLN ze środków budżetowych Miasta Zgorzelec.

dodane przez

DFE

adres

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

ul. Domańskiego 7

59-900 Zgorzelec