« Powrót do listy

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2006” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

kraj

Polska

cont

Został napisany następny wniosek o przyznanie dofinansowania na realizacje już IV spływu na rzece Parsęta.

koszt projektu

29 264,00 PLN

cel

Wspólna impreza zwiększa promocję turystyczną regionu (Dorzecza Parsęty) i powiatów (Barnim, Wschodnie Pomorze Przednie) spływ kajakowy jest propozycją wspólnego działania trangranicznego. Każda impreza polsko – niemiecka jest kolejnym krokiem do pogłębienia przyjaźni obu nacji. Celem działania Związku Miast i gmin Dorzecza Parsęty jest znajdywanie i pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do udziału w jak największej liczbie projektów realizowanych przez Związek, dlatego realizacja konkursu jest niezbędna w celu podtrzymywania i rozwijania współpracy Polaków i Niemców. Cel szczegółowy :

  • Zapoznanie turystów-kajakarzy z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu
  • Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej
  • Integrowanie środowiska turystów-kajakarzy polskich i niemieckich

realizator

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrzesza obecnie 24 gminy, głównie wiejskie, obejmując obszar 4 565 km kwadratowych, zamieszkały przez 276 tys. mieszkańców. Głównym celem Związku jest działanie na rzecz ochrony środowiska, aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu oraz przyczynianie się do poprawy warunków życia mieszkańców. Związek został powołany w 1992 r. i przez okres ponad 13 lat swojej działalności zrealizował kilkanaście projektów.

partnerzy

Zarówno Regionaler Fremdenverkehrsverband Vorpommern e.V. (Regionalne Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego Pomorze Przednie), gmina Greifswald jak i Wirschafts- und Turismusentwicklungsgesellschaft mbH (Spółka Rozwoju Turystycznego i Gospdarczego Powiatu Barnim), gmina Eberswalde już kilkakrotnie brali udział w realizowanych przez Związek projektach dotyczących rozwoju turystyki i promocji regionu Dorzecza Parsęty. Związek zamierza podtrzymywać współpracę z obydwoma partnerami poprzez wspólne aplikowanie i realizację projektów. Zostały złożone już 2 projekty, w których jednym z partnerów jest gmina Greifswald, a w drugim gmina Eberswalde. Spotkanie z partnerami jest okazją do wymiany doświadczeń i informacji dotyczących zastosowania innowacyjnych rozwiązań przy planowaniu dalszego rozwoju regionów. Projekt ma na celu zbliżenie społeczeństw lokalnych na granicy polsko – niemieckiej. Pomoc partnerów polegała na rozpowszechnianiu szczegółowych informacji o imprezie wśród ludności niemieckiej (m. in. w prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych). Wszyscy zainteresowani mogli liczyć na otrzymanie wiadomości o konkursie w biurze partnera niemieckiego. Współpraca z partnerami zagranicznymi polegLa na wymianie doświadczeń i pomysłów podczas sporządzania projektu imprezy oraz wsparciu merytorycznym, a także pomocy w rekrutacji niemieckich uczestników imprezy. Dodatkowo kontakt i bieżąca wymiana informacji będzie pomocna przy organizowaniu wspólnych imprez w przyszłości. Spływ był wynikiem polsko – niemieckich starań o możliwość transgranicznej współpracy, która miała miejsce nie tylko podczas przygotowań do imprezy, ale również podczas jej trwania. W trakcie spływu partnerzy projektu poczynią obserwacje podobieństw i różnic w organizacji, a także przeprowadzeniem imprez turystycznych w Polsce i w Niemczech.

odbiorcy

Gminy Związku

okres realizacji

03.08.2006 – 02.09.2006

rezultaty społeczne

Nawiązanie kolejnych oraz umocnienie już istniejących kontaktów transgranicznych, promocja regionu w skali nie tylko krajowej. Odkrycie dziewiczych terenów przyrody Związku, o dużym potencjale turystycznym. Zauważono rosnące zainteresowanie czynną turystyką na rzece Parsęta.

źródła finansowania

Koszty całkowite: 29 264,00
Planowane wpływy: 9 932,00
Kwalifikowane koszta całkowite ( całkowite koszt projektu pomniejszony o planowane wpływy): 20 232,00
Udział własny: 3 034,80
Inne źródła dofinansowania: 2023,20
Dotacja INTERREG III A: 15 174,00

dodane przez

DFE

url

www.parseta.org.pl

adres

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
tel.(+ 48 94) 311 72 47; fax.(+48 94) 311 71 16
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl