« Powrót do listy

Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALGospodarka społecznaKulturaPolska

kraj

Polska

koszt projektu

całkowity – 12 000 000 PLN Działanie 1 – 404 715 PLN Działanie 2 – ok. 10 300 000 PLN Działanie 3 – 500 000 PLN

cel

Wypracowanie innowacyjnych i modelowych narzędzi lokalnej gospodarki społecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe, uwzględniających procesy przechodzenia od zatrudnienia wspieranego do otwartego rynku pracy i wspartych mechanizmami i procedurami wspierania rozwoju takich przedsięwzięć, tak by po zakończeniu projektu można było wypracowany model powielać w kolejnych miejscach.

Cele szczegółowe:

 • 5 modelowych przedsiębiorstw społecznych Szlaku Bursztynowego i Szlaku Zielony Rower prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe przy współudziale zatrudnionych beneficjentów ostatecznych.
 • Sprawdzone procedury nabywania i certyfikowania kwalifikacji zawodowych związanych z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym oraz działaniem przedsiębiorstw społecznych.
 • Sprawne narzędzia informowania o dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym z regionu projektu oraz o inicjatywach społecznych stanowiących ramy aktywności BO w projekcie i podstawę rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
 • Dokumentacja zweryfikowanych w Polsce oraz w co najmniej jednym kraju UE procedur tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, nabywania umiejętności zawodowych i zarządzania projektem partnerskim.
 • Sprawne narzędzia informowania sieci partnerstw lokalnych i jednostek zajmujących się rozwojem lokalnym oraz turystyką (PUP, gminy, NGO, organizacje turystyczne i inne) o wypracowanym modelu tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz sposobie nabywania i certyfikowania kwalifikacji zawodowych związanych z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym.
 • Sprawdzony model zarządzania projektem partnerskim opartym o współpracę organizacji pozarządowych i firm na poziomie krajowym i ponadnarodowym.

realizator

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1997 roku jako niezależna, niedochodowa i samorządna fundacja z siedzibą w Krakowie.Została powołana w celu kontynuowania i dalszego rozwijania programu Environmental Partnership for Central Europe (EPCE), stworzonego i realizowanego przez German Marshall Fund of the US w latach 1992-1997 w Polsce, z głównym biurem we Wrocławiu. Działamy jako członek Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development, które wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego i oddolne działania na rzecz środowiska w Europie Środkowej. Nasze siostrzane fundacje działają w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii oraz na Słowacji.
Od 2004 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest organizacja pożytku publicznego.

Pozostali realizatorzy projektu:

 • Babiogórskie Stowarzyszenie “Zielona Linia”
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Na Bursztynowym Szlaku”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”
 • Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 • Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska

Wymienionych powyżej pięć NGO pełni rolę Lokalnych Jednostek Wdrożeniowych projektu odpowiedzialnych za planowanie, zorganizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (funkcjonującym w ramach działalności gospodarczej tych NGO).

partnerzy

 • Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys – strategia szkoleniowa
 • Stowarzyszenie Autokreacja – strategia szkoleniowa
 • ISO-Tech Sp. z o.o. – wparcie biznesowe
 • Hotel Polski “Pod Białym Orłem” Sp. z o.o. – wparcie biznesowe
 • CIC – Cracovian International Consultants Sp. z o.o. – strategia PR
 • Informator Sp. z o.o. – strategia promocyjna, biuro prasowe projektu
 • Amistad Sp. z o.o. – strategia promocyjna

odbiorcy

 • młodzież (18-24 lata) oraz długotrwale bezrobotne kobiety (w myśl ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy – pozostające bez pracy przez min. 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) z terenów wiejskich (stanowi ona najliczniejszą grupę osób w kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Polsce).
 • oraz organizacje pozarządowe działające na tym terenie.

okres realizacji

grudzień 2005 – grudzień 2007 (w czerwcu 2005 zakończono realizację Działania 1)

rezultaty

REZULTATY TWARDE:

 • utworzenie ok. 46 stałych miejsc pracy dla osób zagrożonych bezrobociem oraz ok. 15 stałych miejsc pracy dla kadry przedsiębiorstw społecznych na Szlaku Bursztynowym i Szlaku Zielony Rower.
 • co najmniej dwa moduły szkoleniowe dotyczące rozwijania kwalifikacji na potrzeby rynku dziedzictwa.
 • co najmniej 2 procedury certyfikacji kwalifikacji zawodowych na potrzeby rynku dziedzictwa i rynku usług przedsiębiorstw społecznych oraz jedna procedura certyfikacji kwalifikacji zawodowych w zakresie animacji partnerstwa lokalnego.
 • co najmniej 100 tekstów dla prasy oraz co najmniej 3 studia przypadku zawierające opisy modelowych procesów w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, organizowania procesu certyfikacji kwalifikacji nowych zawodów związanych z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym oraz procesu budowania partnerstwa.
 • stała rubryka w “Poradniku Ekologicznym dla Gmin”; 2 specjalne wydania “Poradnika Ekologicznego dla Gmin”; prezentacja multimedialna; 4-5 konferencji; oraz co najmniej 100 informacji w mediach masowych nt. tworzenia przedsiębiorstw społecznych w społecznościach lokalnych, organizowania procesu certyfikacji kwalifikacji nowych zawodów związanych z dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym oraz procesu budowania partnerstwa.
 • dwie, rozwojowe serie wydawnicze, jeden moduł promocyjny na targi turystyczne oraz dwie prezentacje multimedialne dotyczące Szlaku Bursztynowego i Szlaku Zielony Rower, a służące upowszechnianiu informacji na temat dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i inicjatyw społecznych stanowiących podstawę rozwoju przedsiębiorczości społecznej i rewitalizacji regionów projektu.
 • co najmniej jedna procedura doradcza dot. tworzenia przedsiębiorstw społecznych w społecznościach lokalnych.

REZULTATY MIĘKKIE:

 • Przełamane są stereotypy dzielące organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne i instytucje publiczne – organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne umieją współpracować.
 • Zmienione są postawy społeczności lokalnej wobec podejmowanych przez NGO inicjatyw; zwiększona rola NGO w społecznościach lokalnych.
 • Społeczności lokalne (BO) włączone są w inicjatywy społeczne podejmowane przez NGO; zachowania właściwe społeczeństwu obywatelskiemu są utrwalone w środowiskach lokalnych.
 • Zwiększona jest spójność społeczno-ekonomiczna regionu oraz większe szanse na jego zrównoważony rozwój.
 • Poprzez wprowadzenie kultury biznesowej do organizacji pozarządowych oraz współpracę z firmami ich działania są bardziej profesjonalne.
 • Podwyższone są umiejętności interpersonalne i kompetencje zawodowe beneficjentów ostatecznych w zakresie: ogrodnik/ konserwator krajobrazu; animator rekreacji; handlowiec usług dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego; touroperator dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego; animatora przedsiębiorstwa społecznego dziedzictwa kulturowego.
 • Podwyższone są kwalifikacje kadry organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz większa wiedza na temat potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Pogłębione jest doświadczenie w zakresie zarządzania projektami partnerskimi i rozwinięte merytoryczne umiejętności wnioskodawcy i Partnerów.
 • Ukierunkowanie procesu zdobywania kwalifikacji na zmianę postaw, która buduje prawidłową samoocenę beneficjentów, kształtują asertywność i umiejętność wyrażania własnych opinii, opierania się naciskom grupy, umiejętność wchodzenia w różne grupy bez rezygnacji z siebie, przez udział w warsztatach motywacyjnych i innych kształtujących cechy osobowościowe.
 • Nowy model tworzenia przedsiębiorstw społecznych oparty o doświadczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lokalnych organizacji pozarządowych oraz doświadczenia partnerów zagranicznych, adekwatny do obecnego środowiska prawno-finansowego trzeciego sektora w Polsce będący efektem pracy poszczególnych LJW nad organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami społecznymi przez cały okres realizacji projektu.
 • Nowe środowisko pracy przedsiębiorstw społecznych, które pozwala beneficjentom ostatecznym zagrożonym wykluczeniem społecznym na aktywny udział w realizacji zadań wynikających z projektu (z uwagi na duży nacisk na tworzenie relacji partnerskich, uwzględniających interesy pracownika, pracodawcy i ich otoczenia zewnętrznego).

problemy

Jednym z najpoważniejszych problemów w realizacji projektów pod rządami PIW EQUAL jest niepewna interpretacja podstawowych przepisów (VAT, pomoc publiczna, rozliczanie przychodów) oraz uznaniowość kwalifikowalności wielu ponoszonych kosztów.

źródła finansowania

100% finansowany z PIW Equal

dodatkowe działania

Projekt realizowany jest na Szlaku Bursztynowym i Szlaku Zielony Rower, które są częścią programu Greenways (www.greenways.pl).

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.equal.szlakbursztynowy.pl

adres

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Bracka 6/6, 31-005 Kraków
tel.+48-12-422-50 88, 430 24 65; fax. +48-12-429-4725
e-mail: biuro@epce.org.pl