« Powrót do listy

Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej „Możemy więcej dla Załęża”

Kategorie w których występuje projekt:
KulturaPharePolskaPomoc społeczna

kraj

Polska

cel

Środowiskowe formy pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją zakładają pomoc dzieciom, rodzinom w ich środowisku, bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Metody te umożliwiają wczesną pracę z dziećmi i rodzinami i przeciwdziałanie ich marginalizacji. Pozwalają na rozwiązywanie problemów całych środowisk i reintegrację ze społecznością lokalną, przeciwdziałają patologicznym zjawiskom w rodzinach. Celem pośrednim Programu jest rozwinięcie mało rozpowszechnionych w Polsce, środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją. Zakładają one pomoc dzieciom i ich rodzinom w ich środowisku, bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

realizator

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach Wywodzi się z zespołu pedagogów, psychologów i wychowawców. Od 1992 roku prowadzili oni różne programy: pracy ulicznej, terapeutyczne, psychoprofilaktyczne i wychowawcze. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” powstało w lipcu 2001 roku. Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc młodzieży i dzieciom ze środowisk patologicznych

odbiorcy

Zagrożona marginalizacją społeczność lokalna dzielnicy Katowice Załęże.

okres realizacji

Projekt jest w trakcie realizacji. Rozpoczęty został w 2002. Współfinansowany był z PROGRAM PHARE 2003 w roku 2006. Festyn odbył się 24 maja 2006.

rezultaty

W ramach Programu na terenie Katowic – Załęża Stowarzyszenie stworzyło i prowadzi:

  • Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat)
  • Świetlice Terapeutyczną dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-10 lat)
  • Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci w starszym wieku szkolnym (11-15 lat),
  • Pracę z rodzinami,
  • Pracę ze społecznością lokalną na rzecz integracji społecznej,
  • Pracę uliczną,
  • Staże i szkolenia zawodowe w zakresie psychoprofilaktyki dla wolontariuszy.

źródła finansowania

Działania Stowarzyszenia w 2006 roku wspierane były przez: Urząd Miasta Katowice, Fundację im. Stefana Batorego, Unię Europejską (PROGRAM PHARE 2003) i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PROGRAM FIO).

tło projektu

Program realizowany jest w dzielnicy Katowice – Załęże, która należy do najbardziej zagrożonych patologiami społecznymi. Na tym terenie dużym problemem społecznym jest bezrobocie, alkoholizm i przestępczość. Wiele starych, przedwojennych kamienic tzw. „familoków”, ze wspólnymi sanitariatami na korytarzach, bez C.O., od wielu lat nie remontowanych, pełni realnie funkcje przeludnionych mieszkań socjalnych. W większości tych domów mieszkają ludzie biedni, bezrobotni, bez wykształcenia i jakichkolwiek perspektyw życiowych. Z reguły dewastują zajmowane mieszkania, nie pracują, nie płacą czynszu, żyją z kradzieży, nielegalnego handlu i zasiłków pomocy społecznej. Wielu z nich to imigranci z różnych regionów Polski, którzy przybyli 20 – 30 lat temu na Śląsk w poszukiwaniu pracy w górnictwie. Żyją w konflikcie z administracją, zadłużeni, eksmitowani, uzależnieni, wielu z nich cierpi na poważne choroby. Mając bardzo dużo problemów, nie zajmują się opieką i wychowaniem swoich dzieci. Dzieci te wychowują się na ulicy, wśród podobnych do siebie rówieśników. Mają problemy w życiu codziennym, znaczne deficyty rozwojowe, bardzo ubogie dziedzictwo cywilizacyjne, intelektualne, kulturowe, społeczne. Bywa też, że część dzieci z tego środowiska jest dyskryminowana i lekceważona w szkole, w pomocy społecznej i innych służbach. Wcześnie zaczynają unikać szkoły z powodu braku możliwości na sprostanie jej wymaganiom.

dodane przez

DFE

url

www.anioly24.pl

adres

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice
Tel./Fax. +48 032 2 517 533
e-mail: anioly@anioly24.pl