« Powrót do listy

Czystsza produkcja a ochrona środowiska

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOchrona przyrodyPolskaZielony biznes

koszt projektu

97 082,57 PLN

cel

Celem bezpośrednim projektu było opracowanie projektów pilotażowych w ramach szkolenia, które objęły:

 • Zmiany technologiczne
 • Zmiany w materiałach wyjściowych
 • Zmiany w produkcie
 • Recykling
 • Odzysk
 • Minimalizacja wytwarzanych odpadów
 • Obniżenie zużycia wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazu
 • Ograniczenie emisji szkodliwej dla środowiska
 • Poprawa jakości wody
 • Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych

Utworzone zostały 22 zespoły projektowe w ramach 52 osobowe grupy beneficjentów, którzy wybrali określoną praktykę ze swojego przedsiębiorstwa, zakładu czy samorządu i dokonali przeglądu procesu technologicznego, który pozwoliłby na zmniejszenie uciążliwości jednostki na środowisko.

realizator

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu

partnerzy

Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

odbiorcy

Bezpośrednimi beneficjantami były 22 przedsiębiorstwa, firmy, jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach i pracach nad projektami pilotażowymi.

rezultaty

W ramach projektu opracowano 22 pilotażowe projekty dla konkretnej jednostki. Każdy z nich podaje wysokość nakładów finansowych lub techniczno-organizacyjnych oraz okres w jakim nastąpi zwrot tych kosztów w wyniku wprowadzenia idei czystszej produkcji. Zawierały one również listę działań wspomagających i towarzyszących wprowadzaniu CP, np. edukację ekologiczną dotyczącą segregacji odpadów poprzez zastosowanie takich instrumentów jak: ulotki, organizacja festynów, konkursy, programy edukacyjne w szkołach i in.
W ramach 22 projektów pilotażowych powstały i zostały wdrożone m. in. następujące rozwiązania:

 • Zakład Koksowniczy Zdzieszowice – innowacyjne rozwiązania w zakresie powstawania i unieszkodliwiania nadmiernych osadów z oczyszczania procesowych wód koksowniczych.
 • Zakłady Lesaffre bio-corporation S.A. w Wołczynie – innowacyjny projekt wykorzystujący płynny odpad przy produkcji drożdży do rolniczego wykorzystania przy uprawie buraków cukrowych.
 • Gmina Tarnów Opolski – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy oświetlaniu ulic poprzez zastosowanie zegarów astronomicznych i lamp energooszczędnych

rezultaty ekologiczne

Efekty ekologiczne to zmniejszenie pyłów zawierających dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu; mniejsze zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego czy polepszenie parametrów wody poprzez zmniejszenie ilości azotanów, możliwość redukcji napływu osadów ściekowych, mniejsza ilość składowanych odpadów na składowiskach.

źródła finansowania

Działanie 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwość kształcenia ustawicznego w regionie”
EFS – 75%
Budżet Państwa – 25%

dodane przez

DFE

email

not@not.opole.pl

adres

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu
Ul. Katowicka 50,
45-061 Opole.