« Powrót do listy

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przesmyki

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOchrona przyrodyPolska

koszt projektu

1.842.706,40 PLN

cel

Cel projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.
Zadanie to stworzyło sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt miał na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.
Cel podstawowy:

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
 • wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
 • poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
 • poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymanie spadku mieszkańców Gminy;
 • zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
 • poprawa walorów turystycznych Gminy;
 • obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

realizator

Gmina Przesmyki

odbiorcy

Mieszkańcy Gminy Przesmyki

rezultaty

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

 • liczba ścieków oczyszczonych wynosi ok. 37.686,25 m3/rok;
 • zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków sanitarnych budynku do średnio 384 zł/rok;
 • znaczne podniesienie stopnia sanitacji, skutkiem czego zwiększyła się liczba mieszkańców uzyskujących dostęp do urządzeń oczyszczających ścieki bytowe;
 • znaczne zmniejszenie stopnia wprowadzanych ścieków bezpośrednio do środowiska a co za tym idzie zmniejszenie zagrożenia środowiska naturalnego.

rezultaty społeczne

Projekt, polegający na budowie 201 szt. przydomowych oczyszczalni to kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, która umożliwiła obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadziła do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych, poprzez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu. Przyjęte rozwiązanie przyniosło następujące korzyści:

 • kanalizacja dotarła do wszystkich zabudowań, nawet rozproszonych,
 • niskie nakłady inwestycyjne;
 • gmina nie ponosi kosztów eksploatacji;
 • nie ma potrzeby niszczenia ciągów drogowych podczas realizacji projektu;
 • efekt ekologiczny uzyskiwany jest w każdym punkcie zainstalowanej oczyszczalni.

W wyniku realizacji powyższego projektu poprawiła się jakość produktów hodowli i upraw oraz komfort życia mieszkańców , zwiększyła się atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna w Gminie oraz poprawiły warunki promocji jej walorów turystycznych.

rezultaty ekologiczne

Projektowane oczyszczalnie są biologicznymi urządzeniami do oczyszczania ścieków, w których ścieki są neutralizowane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Technologia i bioreaktory posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Efekt ekologiczny uzyskuje się zaraz po zakończeniu budowy każdej oczyszczalni przydomowej.
W sytuacji prowadzenia sanitacji gminy poprzez budowę oczyszczalni przydomowych, efekty ekologiczne zwiększają się codziennie. Budowa jednej oczyszczalni przeciętnie trwa jeden dzień, a więc codziennie przybywa oczyszczonych ścieków – zmniejsza się ilość ścieków nieoczyszczonych. Biologiczna oczyszczalnia oczyszcza ścieki bytowe , a wodę pościekową można wykorzystać jako wodę gospodarczą – do podlewania krzewów czy trawników. A więc oszczędzamy wodę i koszty zakupu wody. Jest ona dwukrotnie wykorzystywana.
Po zakończeniu II etapu można stwierdzić, że poziom ilości nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych wprost do gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych uległ znacznemu zmniejszeniu. Ponadto zastosowana technologia biologicznego oczyszczania ścieków z osadem czynnym gwarantuje otrzymanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnie z obowiązującymi normami na okres życia Projektu.
Zrealizowane działania przeciwdziałają degradacji środowiska naturalnego. Oczyszczalnia stanowi zamknięte ogniwo, w którym następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków i spełnione są wszystkie wymagane przepisami ochrony środowiska normy. Efekt oczyszczania ścieków na podstawie przeprowadzonych licznych badań i obserwacji kształtuje się w granicach 90 – 98 %. Uzyskiwana jakość ścieków oczyszczonych odpowiada normom i warunkom obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

źródła finansowania

Budowa 201 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 2005 r. była współfinansowana ze środków strukturalnych ZPORR.
Łączny koszt II etapu wyniósł 1.842.706,40 zł. Inwestycja II etapu sfinansowana została :

 • w 75% – środki unijne,
 • w 10% – budżet Państwa
 • w 15% – to środki budżetu gminy.

tło projektu

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy była nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa długość sieci i koszty. Dlatego są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie. Mając na uwadze powyższe aspekty Gmina Przesmyki zdecydowała się na innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowej, jakim jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotychczas stosowanym rozwiązaniem zastępczym były szamba w połączeniu z wozami asenizacyjnymi. Jest ono jednak obarczone wieloma wadami, które nie występują, kiedy zastosujemy nowoczesne rozwiązanie, czyli przydomową oczyszczalnię. Najważniejszą zaletą oczyszczalni jest to, że oczyszczone ścieki przedostające się do środowiska naturalnego, odpowiadają wszelkim normom zalecanym przez prawo i nie wpływają na jego degradację.

dodane przez

DFE

adres

Gmina Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki
Tel. (025) 641 23 22