« Powrót do listy

Zielone Technologie w województwie podlaskim

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolska

koszt projektu

około 6 mln PLN

cel

utrzymanie „zielonych miejsc pracy” poprzez wypracowanie nowych modeli szkoleniowych, służących rozwojowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na terenach wiejskich województwa podlaskiego. Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

realizator

Stowarzyszenie Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW z siedzibą w Białymstoku.

Stowarzyszenie prowadzi działalność opartą w głównej mierze na pracy społecznej członków. Dodatkowo zatrudnia od 3 do 8 pracowników.
Cele statutowe:

 1. Inspirowanie i rozwijanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 2. Propagowanie rozwoju proekologicznych wzorców przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
 3. Edukacja służąca zachowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

partnerzy

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. zoo,
 • EKOTON sp. cywilna,
 • Bio-Wat sp. zoo,
 • Na poziomie ponadnarodowym: 1 Partnerstwo z Niemiec, 2 Partnerstwa Włoskie i 1 Partnerstwo z Wrocławia.

odbiorcy

MŚP i współpracownicy MŚP działający na terenach wiejskich województwa Podlaskiego, w szczególności na obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie (ponad 40% województwa objęte jest jakąś formą ochrony przyrody)

okres realizacji

projekt rozpoczętry 1 grudnia 2004, przewidywany termin zakończenia Działania 2 to 31 marca 2008, do końca 2008 będzie trwał proces intensywnego upowszechniania rezultatów

rezultaty

Dostosowanie MŚP, ich rozwój i nowe miejsca pracy Wypracowywane systemy szkoleniowe będą dotyczyły:

 1. gospodarki ściekowej • budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków,
 2. zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
 3. wykorzystania biomasy do celów energetycznych,
 4. rozwoju ekoturystyki,
 5. propagowania tradycyjnych form budownictwa (trzcinowe pokrycia dachowe, zdobnictwo podlaskie),
 6. rozwoju produktów tradycyjnych i systemy ich jakości,
 7. powstanie również „Centrum Zielonych Technologii” – jako ośrodek edukacyjny.

problemy

brak Partnerskiego podejścia ze strony Samorządu Województwa i opóźnienia z wdrażaniem kolejnych etapów Projektu w Polsce

źródła finansowania

75% funduszy pochodzi z budżetu UE, 25% za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki udostępnia nasz kraj. Program EQUAL jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

dodatkowe działania

równolegle realizowany jest Projekt: N.A.R.E.W. • Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi – w ramach SPO pilotażowy program LEADER+ na terenie gmin wchodzących w skład Narwiańskiego Parku Narodowego,
Kontynuacja:

 • dalsze działania mające na celu wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego z korzyścią dla społeczności wiejskich i przyrody regionu,
 • współpraca w ramach Partnerstw regionalnych, krajowych i ponadnarodowych.

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

http://www.pspnarew.org.pl/”>Zielona Brama

adres

Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW” ul. Legionowa 28 lok. 607 15 – 281 Białystok tel.+48 85 749 99 60, 749 99 61, 749 99 62 fax: +48 85 749 99 60 e-mail: biuro@pspnarew.org.pl