« Powrót do listy

Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejOchrona przyrodyPolska

kraj

Polska

koszt projektu

204 002,56 PLN

cel

Celem projektu prowadzonego przez LODR w Końskowoli było wsparcie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa prowadzonego na terenie województwa lubelskiego przez przeszkolenie grupy 984 rolników, na temat zasad ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt. Szkolenia te z pewnością przyczyniły się do poprawy jakości higieny produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, poprawy warunków utrzymania zwierząt oraz upowszechniania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Tematyka szkoleń uwzględniała specyfikę rolnictwa na Lubelszczyźnie, co w dalszej perspektywie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności działalności rolniczej prowadzonej w województwie lubelskim, a także zachęci rolników do prowadzenia gospodarstw ekologicznych. Za którymi przemawia nie tylko wymiarem społeczny, ale też korzyści ekonomiczne. Wzrost świadomości konsumentów oraz moda na „zdrowy tryb życia” powoduje, że żywność wyprodukowana w gospodarstwie ekologicznym cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

realizator

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

partnerzy

Lubelska Izba Rolnicza

odbiorcy

Rolnicy z terenu województwa lubelskiego

okres realizacji

październik 2007 – marzec 2008

rezultaty

W ramach projektu: – zorganizowano i przeprowadzono 41 szkoleń na terenie województwa lubelskiego, – przeszkolono 984 rolników, na temat poprawy jakości i higieny produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, podstaw płodozmianu, zasad ochrony roślin, zasad utrzymania i żywienia zwierząt w rolnictwie ekologicznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki rolnictwa na Lubelszczyźnie, – wydano 984 komplety materiałów dydaktycznych, – opracowano i wydano 984 broszury pt. „Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt”, – wzrosła świadomość ekologiczna rolników i ich rodzin, co z kolei stanowi szansę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie, – przygotowano rolników z województwa lubelskiego do popularyzacji informacji nt ekologii, – przeszkoleni rolnicy są dla innych przykładem nowych kwalifikacji i umiejętności.
Rolnicy którzy mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach cenią sobie wysoko ten udział, ponieważ zyskali najnowsze wiadomości w zakresie prowadzenia gospodarstw ekologicznych, nawiązali nowe znajomości i kontakty.

rezultaty społeczne

Dzięki szkoleniom przeprowadzonym w ramach projektu wzrosła świadomość rolników, co w przyszłości przyczyni się do poprawy konkurencyjności działalności rolniczej w województwie lubelskim oraz powstania nowych gospodarstw ekologicznych i rozwoju rolnictwa ekologicznego na tym terenie. Dzięki temu zachowując dziedzictwo narodowe jakim są indywidualne gospodarstwa rodzinne, Lubelszczyzna będzie miała większe możliwości rozwoju.

rezultaty ekologiczne

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt oraz zwiększenie świadomości ekologicznej rolników z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

efekty dodatkowe

Projekt zgodny z polityką horyzontalną Unii Europejskiej w zakresie równość szans kobiet i mężczyzn.

źródła finansowania

80% – EFOiGR Sekcja Orientacji 20% – Budżet Państwa

dodane przez

DFE

email

wodr@wodr.konskowola.pl

url

www.wodr.konskowola.pl

adres

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
ul. Pożowska 8
24 – 130 Końskowola