« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. podlaskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOpodlaskie

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Członkami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 zostały następujące osoby:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska:
Jan Gradkowski / Lucyna Golonko – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji:
Ewa Katarzyna Kotowska / Karol Marcin Świerzbin – Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

3) przedstawiciele ponadbranżowych związków stowarzyszeń (federacji):
Joanna Sokólska / Jarosław Rżany – Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych w zakresie instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości:
Krzysztof Mnich / Beata Sulima  – Fundacja Biznes i Prawo

5) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu B+R
Paweł Backiel / Ewelina Piekarska – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej,

6) przedstawiciele organizacji statutowo zajmujących się edukacją i kształceniem ustawicznym
Michał Skarzyński / Iwona Mariola Zaborowska – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu energetyki z odnawialnych źródeł energii
Andrzej Demianowicz / Halina Tokajuk – Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

8) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem z zakresu transportu
Tomasz Galicki / Karolina Poczykowska – Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie

W związku z wynikami głosowania do KM RPO WP do Komisji wyborczej wpłynął jeden protest, który Komisja Wyborcza PRDPP rozpatrzyła w dniu 09.01.2015 r.

źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/Wybrano_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitoruj%C4%85cego_RPO.htm