« Powrót do listy

Wsparcie na starcie

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolska

kraj

Polska

koszt projektu

705 869,41 zł

cel

Celem projektu było kompleksowe przygotowanie grupy osób z Województwa Podlaskiego, które planowały założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie tych osób poprzez szkolenia, doradztwo oraz bezpośrednie wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.

realizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

partnerzy

Bezpośrednio w realizację projektu nie byli zaangażowani partnerzy. Jednakże Wnioskodawca współpracował z innymi podmiotami lokalnymi realizującymi działania skierowane do tej samej grupy beneficjentów oraz z innymi podmiotami, które upowszechniały informację o projekcie i pomagały w rekrutacji uczestników (urzędy gmin, biura karier, powiatowe urzędy pracy, organizacje kobiece).

odbiorcy

Potencjalnymi Beneficjentami Ostatecznymi były wymienione w Uzupełnieniu do ZPORR osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004, osoby fizyczne, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego w ramach działania 2.5, które spełniały kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy. Priorytetowo były traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia oraz młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

okres realizacji

01.09.2005 – 31.01.2007

rezultaty społeczne

Rezultatem projektu:

 • było nabycie przez 60 osób kompleksowej wiedzy niezbędnej do uruchomienia działalności gospodarczej poprzez 30-godzinny cykl szkoleń i indywidualne doradztwo w wymiarze 50 min/osobę.
 • zarejestrowanie 21 nowych podmiotów gospodarczych w województwie podlaskim
 • uruchomienie punktu doradczo-konsultacyjnego w siedzibie Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą, który świadczył usługi doradcze w zakresie prowadzenia firmy dla uczestników projektu
 • 21 osób skorzystało też ze wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej a 18 ze wsparcia pomostowego (na warunkach i w wysokości określonych w Uzupełnieniu do ZPORR).

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte także rezultaty miękkie projektu. Beneficjenci ostateczni zdobyli wiedzę z zakresu:

 • rejestracji działalności gospodarczej,
 • konstruowania biznesplanów,
 • pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • obowiązkowych wpisów do ewidencji,
 • prawa pracy oraz podstaw marketingu
 • mieli okazję sprawdzić się jako przedsiębiorcy

efekty dodatkowe

Do takich efektów możemy zaliczyć nawiązanie współpracy przez nowozałożone podmioty gospodarcze, powstanie katalogu nowych firm.

źródła finansowania

 • Publiczne – 574 937,19 PLN
 • Wkład Wspólnotowy (Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.) – 431 202,89 PLN
 • Krajowy wkład publiczny – 143 734,30 PLN
 • Budżet Państwa – 143 734,30 PLN
 • Dysponent – 143 734,30 PLN
 • Pozostałe źródła – 130 932,22 PLN
 • – wkład własny beneficjentów -130 932,22 PLN

dodane przez

DFE

url

www.frdl.org.pl/bialystok/index.htm

adres

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26 15-555 Białystok
tel. 085 732 17 88, 085 732 09 09, fax 085 732 94 84
e-mail: biuro.bialystok@frdl.org.pl