« Powrót do listy

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolska

cel

Ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom ze wsi zagrożonych ubóstwem z terenu dwóch gmin woj. zachodniopomorskiego, poprzez wdrożenie idei wsi tematycznej.
Aby osiągnąć zamierzony cel, ustalone zostały następujące cele szczegółowe:

  • Przygotowanie i przetestowanie metod tworzenia zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla funkcjonowania zespołu wsi tematycznych
  • Identyfikacja i waloryzacja czynników rozwojowych wsi w kontekście ich wykorzystania w turystyce i edukacji – przygotowanie pakietu roboczego w ramach współpracy
  • Przygotowanie i sprawdzenie modelu aktywizacji społeczno – zawodowej BO w celu umożliwienia im wejścia na rynek pracy w powiązaniu z tworzeniem produktów wsi tematycznych, dopasowanych do warunków gospodarki opartej na wiedzy

realizator

Realizatorem projektu jest Partnerstwo na Rzecz Rozwoju,
czyli grupa organizacji pozarządowych, nie posiadająca statusu prawnego, działająca w oparciu o wspólnie przygotowany plan i harmonogram działań oraz budżet.
Grupa 6 polskich organizacji tworząca Partnerstwo na rzecz Rozwoju RAZEM działa również jako partner w utworzonym na potrzeby programu Partnerstwie ponadnarodowym, wspólnie z przedstawicielami Portugalii, Włoch i Słowacji.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM ma za zadanie realizację zamierzonego celu, zaś współpraca z Partnerami zagranicznymi umożliwi wymianę doświadczeń w podobnych obszarach.

partnerzy

Partnerami w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju RAZEM są:

  • Koszalińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
  • Fundacja “Odnowa Wsi” z Malechowa
  • Stowarzyszenie Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego i wsi Podgórki
  • Stowarzyszenie Hobbiton
  • Stowarzyszenie Edukacja Inaczej
  • Fundacja Wspomagania Wsi (jako Administrator)

odbiorcy

Przewidywana grupa beneficjentów to 160 mieszkańców 5 wybranych do projektu wsi tematycznych, w tym 81 kobiet i 79 mężczyzn. W grupie beneficjentów ostatecznych są osoby długotrwale bezrobotne (13 kobiet i 17 mężczyzn), osoby zagrożone utratą pracy, osoby uczące się i rolnicy.
Wszyscy beneficjenci programu są w wieku powyżej 16 roku życia.

okres realizacji

w dniu 30.06.2005 roku zakończył się 1-szy etap realizacji programu tzw. Działanie 1. (grudzień 2005) Obecnie trwa przygotowanie do podpisania umowy na dofinansowanie kolejnego etapu, tzw. Działania 2.

rezultaty

utworzenie zespółu wsi tematycznych, każda o innej specjalizacji (wieś źródeł i labiryntów, wieś gier i zabaw, wieś końca świata, wieś hobbitów, wieś zdrowego życia), działających jako sieć wsi tematycznych. Poprzez oddziaływanie programu na całą społeczność wsi i traktowanie jej jako systemu społeczno ekonomicznego, oczekiwane jest wyrównanie szans dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego i kulturowego wsi. Spodziewane jest także wprowadzenie wsi w obszar gospodarki opartej na wiedzy formalnej i nieformalnej.

Przeszkolenie ok. 25 osób, którym powierzy się funkcje menadżera wsi, tak aby po zakończeniu programu mogli oni dalej wspierać wsie w tworzeniu produktów wsi.

Zakładanym rezultatem programu jest powstanie nowych, niszowych kwalifikacji związanych ze specjalizacjami wsi jak np. specjalista w zakresie labiryntów, gier RPG i LARP, radiestezji, dydaktyki gry i zabawy itp. oraz zawodów połączonych z dotychczasowymi, np.: rolnik – nauczyciel w gospodarstwie edukacyjnym, rolnik – terapeuta.

Podjęte w ramach programu działania pozwolą na przetestowanie metody integracji i reintegracji osób na rynku pracy w oparciu o pomysł tworzenia wsi tematycznych, a tym samym realizację celu głównego projektu.

monitoring

ewaluacji poddane zostaną działania Partnerstwa na szczeblu krajowym i ponadnarodowym. Dotyczyć ona będzie oceny trafności działań i rezultatów, efektywności, tj relacji pomiędzy nakładami a wynikami działań, długotrwałości jakie pozostaw

źródła finansowania

100% finansowania – wkład wspólnotowy Europejskiego Funduszu Społecznego

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.wioskitematyczne.org.pl

adres

Biuro Partnerstwa „Razem”:
Plac Polonii 1
Koszalin 75-415
tel/fax (0-94) 348 15 45