« Powrót do listy

Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy

Kategorie w których występuje projekt:
PolskaPomoc społeczna

kraj

Polska

cont

Planuje się kontynuację projektu w ramach nowych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

koszt projektu

390 900 PLN

cel

Główny cel projektu to pomoc osobom wykluczonym społecznie (uzależnionym od narkotyków, alkoholikom, młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze) w przezwyciężeniu społecznej i osobistej izolacji oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także wsparcie osób i instytucji zajmujących się tymi grupami. Projekt zakłada, że każdy z uczestników dzięki swoim zainteresowaniom znajdzie w zespole warsztatowym własne miejsce i ma możliwość rozwijania indywidualnych talentów, pasji i potrzeb artystycznych. Wszystkie działania mają służyć faktycznej poprawie szans beneficjentów ostatecznych na rynku pracy, zarówno dostarczając im nowych kwalifikacji, jak i udzielając wsparcia psychologicznego, które pozwoli im na zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności zawodowych. Projekt odwołuje się do celów horyzontalnych programu: wspiera rozwój lokalny, angażując różne grupy społeczne do aktywnego działania w i na rzecz lokalnej społeczności; wspiera równość szans, adresując ofertę edukacyjną do grup zagrożonych wykluczeniem; wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego, kształcąc umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

realizator

O sukcesie projektu zadecydowały metody pracy twórczej ze środowiskami wykluczonymi społecznie wypracowane przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki, które od 1999 roku działa na rzecz grup szczególnego ryzyka. Działalność Stowarzyszenia Teatr Grodzki oparta jest na założeniu, że potrzeba tworzenia jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka, także osób, które są szczególnie dotknięte cierpieniem, które często żyją w izolacji i stale zmagają się z dramatycznym doświadczeniem biedy, choroby, niepełnosprawności czy uzależnienia. Istotną cechą działalności Teatru Grodzkiego jest ciągłość programu, jego trwałość i zapewnienie mu realistycznych perspektyw kontynuacji dzięki pozyskiwanym międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym grantom i stypendiom.

partnerzy

W projekcie nie ma oficjalnych partnerów.
Organizacje współpracujące:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Bielsko-Biała
 3. Państwowy Dom Dziecka, Bielsko-Biała
 4. Gimnazjum nr 7, Bielsko-Biała
 5. Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, Bielsko-Biała
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
 7. Katolicki Ośrodek Resocjalizacji i Wychowania Młodzieży Fundacji „Nadzieja”, Bielsko-Biała
 8. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Oddział Odwykowy w Bulowicach.
 9. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
 10. Środowiskowe Centrum Pomocy, Bielsko-Biała
 11. Liceum Ogólnokształcące nr 8, Bielsko-Biała

Z wieloma z nich Stowarzyszenie współpracuje od kilku lat. Dzięki temu współdziałanie przy projekcie odbywa się płynnie i bezproblemowo.
Szczególnie aktywnym nieoficjalnym partnerem jest dla Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ‘WOM”, który współorganizuje szkolenia dla pracowników instytucji zajmujących się grupami szczególnego ryzyka.

odbiorcy

Beneficjentami projektu są grupy zagrożone społecznym wykluczeniem (młodzież i osoby uzależnione) oraz pracownicy instytucji zajmujących się grupami

okres realizacji

1.09.2005 – 31.08.2007

rezultaty społeczne

Przewiduje się, że ok. 15 osób podejmie zatrudnienie, 22 osoby podejmą wolontariat, 7 osób utrzyma zagrożone zatrudnienie, a 160 osób kontynuować będzie edukację lub szkolenia. Uczestnicy szkoleń dla pracowników zajmujących się grupami szczególnego ryzyka zdobyli zaświadczenie o ukończeniu kursu „Odkrywanie teatru” potrzebne do awansu zawodowego. Beneficjenci z grup wykluczonych społecznie – uczestnicy warsztatów twórczych w roku szkolnym 2005/2006 wykształcili postawy aktywne i nauczyli się radzić sobie z własnymi ograniczeniami (np. niska samoocena, brak odwagi) oraz problemami zewnętrznymi (np, wrogość środowiska, wykluczenie społeczne). Każdy z uczestników dzięki swoim zainteresowaniom znalazł w zespole warsztatowym własne miejsce i miał możliwość rozwijania indywidualnych talentów, pasji i potrzeb artystycznych. Dzięki bezpośrednim, namacalnym rezultatom projektu (przygotowanie i wystawienie widowisk teatralnych, wykonanie i opublikowanie na stronie Stowarzyszenia prac artystyczno-komputerowych) wzrosło poczucie własnej wartości uczestników i motywacja do działań zawodowych. W badaniach ankietowych przeprowadzanych w ciągu I cyklu zajęć widać zmianę mentalną beneficjentów – pozytywne nastawienie do własnej aktywności, wzrost ambicji życiowych i zawodowych. Również prace artystyczne uczestników (filmy, grafika komputerowa) wskazują na ich olbrzymi postęp i zaangażowanie w projekt. W wywiadach przeprowadzonych z uczestnikami warsztatów na potrzeby powstającej publikacji wyliczają oni konkretne umiejętności nabyte podczas zajęć (min. obsługa komputera, posługiwanie się programami graficznymi, robienie zdjęć, filmowanie, radzenie sobie ze stresem, zabieranie głosu publicznie, sztuka występowania przed obcymi ludźmi, umiejętność pracy zespołowej, nawiązywanie kontaktu z ludźmi) oraz cechy, które dzięki nim rozwinęli (min. wytrwałość, cierpliwość, wiara w siebie, odwaga). Doświadczenie wspólnej pracy nad projektem artystycznym, doprowadzenie go do końca i świadomość wypracowanych efektów pozwalają na podjęcie nowych społecznych i zawodowych wyzwań.

efekty dodatkowe

Projekt Stowarzyszenia został uznany przez Ministerstwo Polityki i Pracy Społecznej, Departament Wdrażania EFS, za doskonały przykład innowacyjnego, ciekawego sposobu na wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego i zamieszczony w ogólnopolskiej publikacji Dobrych Praktyk przygotowanej przez Sieć SPLOT i Stowarzyszenie CRIS z Rybnika.

źródła finansowania

w 99% Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1.5: promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Schemat a: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1% wkład własny

dodatkowe działania

Najważniejsze wydarzenia: Przegląd sztuk jasełkowych. Ważnym wydarzeniem dla uczestników projektu był przegląd sztuk jasełkowych, zorganizowany przez Stowarzyszenie na scenie Domu Żołnierza w Bielsku-Białej 23 stycznia 2006. Powstały bardzo piękne spektakle, świadczące o dużym zaangażowaniu uczestników w projekt. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób, w tym m.in. przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i mediów. Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Ważnym wydarzeniem było VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych, zorganizowane przez Stowarzyszenie 10 czerwca 2006, podczas którego grupy warsztatowe zaprezentowały swoje osiągnięcia. Pokazy etiud oglądali przedstawiciele lokalnych władz, a także goście z całej Polski. Dla uczestników udział w tego typu imprezie było dużym wyróżnieniem. Strony internetowe. Dla grup artystyczno-komputerowych wielkie znaczenie miało utworzenie osobnych podstron internetowych na stronie Stowarzyszenia www.teatrgrodzki.pl, gdzie mogli umieścić wszystkie swoje prace (grafika komputerowa, filmy animowane). Cały projekt promowany był na stronie internetowej BSA Teatr Grodzki i w mediach. W 2006 roku relacje z działań projektowych ukazały się w Dzienniku Zachodnim, Gońcu Niedzielnym, miesięczniku kulturalnym Relacje-Interpretacje i miesięczniku Śląsk. 9 czerwca 2006 w czasie ogólnopolskiej konferencji na temat prewencji organizowanej przez Stowarzyszenie zaprezentowane zostały specjalnie przygotowane materiały na temat projektu w formie wystawy.

dodane przez

DFE

url

www.teatrgrodzki.pl

adres

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 48334975655, 8162182, fax. 48338162182
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl