« Powrót do listy

Nowe technologie, know – how i energie odnawialne

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderLokalne Grupy DziałaniaPolska

kraj

Polska

koszt projektu

149 560, 78 PLN

cel

W ramach realizacji projektu założono opracowanie strategii rozwoju Dorzecza Słupi, która miałaby się opierać na wykorzystaniu potencjału energetycznego regionu oraz preferować zastosowanie nowych technologii i skutecznych technik informacyjnych do podniesienia poziomu usług wytwarzanych w regionie. W ramach opracowanej strategii podkreślono również znaczenie stworzenia demokratycznych struktur Lokalnej Grupy Działania, które to gwarantują wprowadzenie w życie przyjętych programów. W czasie realizacji projektu okazało się, że istnieje duży potencjał związany z rozwojem turystyki, dlatego cele zostały rozszerzone o wykorzystanie potencjału agroturystycznego. Cele szczegółowe

 • stworzenie warunków do dobrej współpracy lokalnych animatorów,
 • stworzenie instytucji integrującej lokalne inicjatywy,
 • podniesienie poziomu wiedzy społeczności o instrumentach rozwoju lokalnego,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • poprawa komunikacji wśród społeczności lokalnej.

realizator

Głównym wnioskodawcą był Urząd Gminy Słupsk

partnerzy

Partnerstwo obejmuje obecnie 87 podmiotów:

 • lokalne organizacje pozarządowe,
 • liderzy lokalni aktywnie działający na rzecz swojego środowiska,
 • szkoły,
 • samorządy lokalne na terenie 13 gmin objętych projektem,
 • gospodarstwa rolne o wystarczającym potencjale do produkcji roślin energetycznych,
 • gospodarstwa agroturystyczna,
 • zakłady energetyczne,
 • dostarczyciele energii cieplnej (kotłownie),
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
 • dostawcy Internetu,
 • świetlice wiejskie.

odbiorcy

Projekt był skierowany do grupy zamieszkującej określony obszar, a zwłaszcza przedstawicieli trzech sektorów: lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorstw. Odbiorcami projektu są bezpośrednio uczestnicy Lokalnej Grupy Działania a także jej przyszli partnerzy, pośrednio wszyscy mieszkańcy terytorium, objętego projektem.

okres realizacji

Wrzesień 2005 – marzec 2006.

rezultaty

 • Rezultaty twarde:

Rezultaty twarde związane są przede wszystkim z przeprowadzonymi w ramach projektu działaniami informacyjnymi oraz związanymi z opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tych działań powstały ulotki i plakaty informacyjne, strona internetowa, punkt informacyjny projektu. Opracowano Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Dorzecza Słupi w dziedzinie nowych technologii, know-how i energii odnawialnych. Do efektów twardych zaliczyć należy również powstanie LGD – Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, która została już sądownie zarejestrowana. W jej ramach wygenerowano już 26 projektów przewidzianych do realizacji w ramach II schematu.

 • Rezultaty miękkie:

Rezultaty miękkie są związane przede wszystkim z nabyciem nowych umiejętności przez grupę 60 osób uczestniczących w warsztatach oraz ze wzrostem zaangażowania mieszkańców w aktywną działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i wzrostem wśród nich świadomości wykorzystania własnego potencjału na rzecz rozwoju obszarów dorzecza Słupi.

problemy

Najważniejsze problemy dotyczyły przepisów prawnych, które były istotną przeszkodą w rozwoju partnerstwa, w tym i procedury związane z zamówieniami publicznymi. Problemem okazał się również duży obszar realizacji projektu, co generowało istotne koszty związane z dojazdami itd. oraz ciągle powiększanie się partnerstwa, co z kolei wiązało się z koniecznością wprowadzenia nowego Partnera we wszystkie dotychczasowo podjęte działania, plany itd.

źródła finansowania

W 100% z Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”.

dodane przez

DFE

url

www.pds.org.pl

adres

Punkt Informacyjny Partnerstwa Dorzecze Słupi
ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk
Telefaks: +48 (59) 846 85 74
E-mail: biuro@pds.org.pl