« Powrót do listy

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów LudzkichPolskaPomoc społeczna

koszt projektu

391.294,62

cel

Celem projektu było uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej 220 dorosłych, pracujących osób z terenu powiatu ostrowieckiego, które z własnej inicjatywy chciały poszerzyć swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe. Podwyższenie umiejętności nastąpiło poprzez uczestnictwo w doradztwie i szkoleniach zawodowych w szczególności z zakresu: nauki języków obcych, obsługi komputera i Internetu, nauki kierowania pojazdami silnikowymi, nauki obsługi kas fiskalnych i tachografu cyfrowego, nauki zasad ratownictwa medyczno-drogowego, obsługi klienta, profesjonalnej sprzedaży, biznes planu. Uzyskane kwalifikacje dawały duże możliwości na rynku krajowym i UE, stąd zaproponowane szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w zakresie nowych technologii (tachograf cyfrowy) miało duże znaczenie dla rozwoju zasobów ludzkich i konkurencyjności regionu świętokrzyskiego. Nowatorsko prowadzone doradztwo zawodowe pozwoliło zwiększyć samoświadomość beneficjentów i wpłynęło pozytywnie na uczestnictwo dorosłych osób pracujących w kształceniu ustawicznym.

realizator

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

odbiorcy

Dorosłe osoby pracujące

rezultaty

W projekcie uczestniczyło 140 kobiet i 108 mężczyzn. Zgodnie z założeniami w ramach projektu szkolenia ukończyło 220 osób. Odbyło się 45 edycji szkoleń, zrealizowano 4029 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 1164 godziny zajęć teoretycznych i 2865 godzin zajęć praktycznych. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w projekcie skorzystały z pierwszej usługi doradczej. Z drugiej podsumowującej usługi doradczej skorzystało 220 osób. Osiągnięto większą niż zakładano wartość docelową liczby godzin usług doradczych, tj. 468. Zgodnie z założeniami projektowymi 60-osobowa grupa osób, która wzięła udział w kursie prawa jazdy kat. C, C+E lub D ukończyła szkolenia modułowe obejmujące dodatkowo kurs językowy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski), kurs ratownictwa medyczno-drogowego, obsługi tachografu cyfrowego oraz kasy fiskalnej (ten ostatni dla prawa jazdy kat. D). Dodatkowo 30 Beneficjentów Ostatecznych wzięło udział w podwójnych szkoleniach: językowym i innym wybranym. Prowadzenie ciągłego monitoringu z realizacji poszczególnych działań projektowych i przekazywanie do wiadomości Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach) informacji o wszelkich zaistniałych zmianach w stosunku do umowy o dofinansowanie pozwoliło uzyskać zakładane wskaźniki produktu i rezultatu, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższyć. Działania przewidziane w projekcie realizowane były zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z przeprowadzonych ankiet oceniających, wynikało, że wszyscy Beneficjenci Ostateczni pozytywnie ocenili pomoc otrzymaną w ramach projektu. Osiągnięty został wskaźnik osób deklarujących zmianę zatrudnienia tj. 26 osób, w tym 15 kobiet. Wiele osób deklarowało zmianę zatrudnienia w momencie otrzymania propozycji atrakcyjniejszej pracy pod względem wynagrodzenia.

rezultaty społeczne

Projekt poprawił wskaźnik zatrudnienia wśród beneficjentów progamu – został on znacznie przekroczony – 180%. Pracę podjęło 38 osób, podczas gdy w projekie założenie reintegrację zawodową 20 osób.

Odnotowano również osiągnięcie niemierzalnych wskaźników:

  • Zwiększenie własnej samooceny uczestników (efekt konsultacji doradczych);
  • Wzmocnienie pozycji beneficjentów projektu na lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym rynku pracy
  • Zwiększenie możliwości na awans zawodowy;
  • Promocja idei kształcenia ustawicznego wśród beneficjentów ostatecznych (220 osób), pośrednich (300 osób) oraz społeczności lokalnej (poprzez ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej).

źródła finansowania

Kwota dotacji: 391.294,62
75% – wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) – 293.470,96
25% – budżet państwa – 97.823,66

dodane przez

DFE

adres

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Ul. Sandomierska 26a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski