« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. mazowieckiego do 19 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOmazowieckie

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 – 2020).

W Komitecie Monitorującym organizacje pozarządowych reprezentować będzie 8 członków, z których każdy posiadać musi zastępcę. Wśród nich musi znaleźć się:

1. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
2. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WM 2014-2020;
3. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji;
4. jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego musi:

1. posiadać wyższe wykształcenie;
2. posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji RPO WM 2014-2020;
3. dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie;
4. mieć znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego;
5. posiadać tzw. kompetencje miękkie: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje.

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej). Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM RPO WM 2014-2020.

W formularzu zgłoszeniowym:

1. pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM RPO WM 2014-2020,
2. pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM RPO WM 2014-2020,
3. pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
4. pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
5. pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM RPO WM 2014-2020
6. pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM RPO WM 2014-2020 reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
7. pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM RPO WM 2014-2020 reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydata, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, musi zostać dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1. przesłanie w formie skanu wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres e-mail dialog@mazovia.pl,
2. złożenie w formie papierowej bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: ul. Jagiellońska 26, w godzinach 800 – 1600 ;
3. złożenie w formie papierowej bezpośrednio ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
4. przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „wybory do KM RPO WM 2014-2020” na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 00-719 Warszawa” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM RPO WM 2014-2020 musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (do pobrania poniżej).

W przypadku organizacji pozarządowej (zarówno zgłaszającej, jak i udzielającej poparcia), której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, kopii (skan lub kserokopia) dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 19 lutego 2015 r.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, złożone na niewłaściwym formularzu, niezawierające załącznika potwierdzającego osobowość prawną w przypadku podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS – nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

źródło: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_kandydatow_do_komitetu_monitorujacego_rpo_wojewodztwa_mazowieckiego_na_lata_2014_2020.html?cHash=ff0f76510a