« Powrót do listy

Mazowieckie – ostateczna lista kandydatów przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOmazowieckie

Komisja wyborcza, złożona z członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe, zgodnie z punktem 5.28 Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 5/2015 z dnia 2 marca 2015 r. sporządziła spis kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

SPIS KANDYDATÓW

Liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów równa jest liczbie miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym. Na każdy rodzaj miejsca w komitecie, tj:
a)    dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b)    dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
c)    dla przedstawiciela federacji;
d)    dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem.
zgłoszony został przynajmniej jeden kandydat.

Zgodnie z punktem 6.1 ordynacji w ww. sytuacji  nie przeprowadza się wyborów, a spis kandydatów staje się listą przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych do komitetu.
Po zatwierdzeniu listy przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego zostanie ona przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020.