« Powrót do listy

Mapa drogowa do pracy

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów LudzkichPolskaPomoc społeczna

koszt projektu

1 323 748,40 zł.

cel

Praca w projekcie zmierzała do przygotowania uczestników do podjęcia aktywności zawodowej. W zasadzie dopiero podjęcie pracy tak naprawdę najpełniej integruje osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem i rynkiem pracy. Osoby niepełnosprawne wskazywane są jako jedna z głównych grup, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Integracja i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy osób z tzw. grup ryzyka, wymaga zintegrowanych form wsparcia, między innymi przygotowania zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Celami szczegółowymi projektu było:

  • wzmocnienie potencjału zawodowego i kompetencji kluczowych poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych, wolontariacie oraz stażach zawodowych,
  • wsparcie rozwoju zawodowego i zatrudnienia poprzez świadczenie kompleksowych usług doradczych (poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy) oraz udziału w giełdach pracy i przygotowanie Indywidualnych Planów Działania,
  • rozwój Agencji Zatrudnienia oraz tworzenie przyjaznego klimatu do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez działania w zakresie promocji i informacji oraz przeprowadzenia kampanii w środkach społecznego przekazu.

realizator

Fundacja Fuga Mundi

odbiorcy

Osoby niepełnosprawne

rezultaty

Beneficjenci ostateczni mieli stały dostęp do specjalistycznych usług doradczych: psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Udzielono blisko 1000 indywidualnych usług doradczych. W projekcie opracowywane były procedury i metody pracy.
Rozwinięta została działalność Agencji Zatrudnienia. Duży wysiłek doradczy poświęcony na odpowiedni dobór kandydata do oferty pracy skutkował wysokim wskaźnikiem trafności skierowań.
Wypracowany został system informatyczny w Agencji Zatrudnienia. Baza danych jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.
Działalność na stronie internetowej www.praca.ffm.pl:
Strona służyła jako narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi. Strona pełniła funkcję promocyjną samego projektu, dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Strona ma dużą oglądalność, ponad 1 milion wejść w ciągu kilkunastu miesięcy jej funkcjonowania.
Baza danych jest jednym z rezultatów projektu. Baza danych jest znakomitym narzędziem analizy beneficjentów dla specjalistów zatrudnionych w Agencji Zatrudnienia.

rezultaty społeczne

Projekt poprawił wskaźnik zatrudnienia wśród beneficjentów progamu – został on znacznie przekroczony – 180%. Pracę podjęło 38 osób, podczas gdy w projekie założenie reintegrację zawodową 20 osób.

źródła finansowania

Całkowite koszty projektu: 1 323 748,40 zł.
99% środki z dotacji: 1 310 510,92 zł (SPO RZL 2004-2006)
1% środki prywatne: 13 237,48 zł.

dodane przez

DFE

adres

Fundacja Fuga Mundi
Ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin