« Powrót do listy

Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej / Program LeaderLokalne Grupy DziałaniaPolska

koszt projektu

749283,34

cel

Projekt „Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw” autorstwa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid obejmował trzy tematy wiodące dla obszaru Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
 • podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza poprzez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynku dzięki wspólnym działaniom;
 • wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Na podstawie tych trzech wiodących tematów powstały cele szczegółowe projektu, które w czasie jego trwania realizowaliśmy.
Pierwszym celem projektu była promocja obszarów wiejskich, a w szczególności regionu atrakcyjnego zarówno turystycznie i gospodarczo, przy jednoczesnym wykorzystaniu bogatego potencjału regionu, na który składają się: Szlak Piastowski, liczne i wartościowe zabytki, korzystne warunki krajobrazowo-przyrodnicze oraz możliwości gospodarcze obszaru. Przy realizacji tego projektu mogliśmy wykorzystać dużą liczbę zabytków kojarzonych z początkiem państwowości polskiej.
Drugim bardzo ważnym dla nas celem było zmobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju regionu oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza oferty szkoleniowej, organizacji targów oraz lokalnego święta jakim są dni gminne.
Trzecim naszym celem szczegółowym było wielosektorowe informowanie o inicjatywach. Do realizacji tego celu wykorzystaliśmy zarówno tradycyjną prasę jak i Internet w celu dotarcia do wszystkich grup społecznych.
Ostatnim naszym celem projektu było wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie ważne dla niej na ówczesnym etapie, w pierwszych miesiącach jej działania. Wsparcie to było bardzo istotne dla LGD Stowarzyszenie Światowid w celu pełnego wykorzystania sił obszaru działania i zainicjowania nowych ścieżek rozwoju.

realizator

Stowarzyszenie Światowid

odbiorcy

Mieszkańcy regionu, lokalni liderzy oraz turyści odwiedzający region.

rezultaty

Projekt „Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw” przyczynił się do wypromowania potencjału regionu działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid.
W ramach tego celu:

 • został opracowany kalendarz imprez regionalnych w formacie PDF;
 • wydano 10 000 sztuk folderu gospodarczo-turystycznego;
 • zorganizowano 9 koncertów promujących region;
 • wraz z lokalnym samorządem zorganizowano dożynki gminne w 7 gminach;
 • nagrano 30 minutowy film „Kolebka Piastów”, który ma na celu promocję terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid i obejmuje 9 gmin powiatu gnieźnieńskiego;
 • przy współpracy z etnografami, geografami i historykami przygotowano: „Analizę zasobów kulturowych – cmentarze ”, „ Analizę zasobów kulturowych –przydrożne kapliczki i krzyże”, „ Analizę zasobów kulturowych – zabytki obszaru ZSROW ”;
 • wytyczono i oznakowano dwie ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać rowerzyści podróżujący po Szlaku Piastowskim;
 • Stowarzyszenie Światowid również zorganizowało cykl imprez plenerowych pt. „Targi wiejskie produktu lokalnego i tradycyjnego” mających na celu promocję regionu i podnoszenie wartości produktów lokalnych;
 • Od maja 2007r. do kwietnia 2008 r. był wydawany biuletyn „Nasz Powiat”, który był dostępny na terenie 9 gmin powiatu gnieźnieńskiego. Miesięcznik został wydany w nakładzie 6 000 sztuk i pozwolił nam zrealizować kolejny cel jakim było, informowanie o inicjatywach, przy wykorzystaniu tradycyjnej prasy.

W ramach swojego projektu zaproponowano również mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego następujące szkolenia:

 • z tradycyjnego haftu;
 • z tańca ludowego i tradycyjnego;
 • z pisania projektów;
 • na temat rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich;
 • warsztaty dla kadr LGD;
 • kurs na przewodników lokalnych;
 • warsztaty grupowe z udziałem psychologa ds. zachowań i rozwoju grupy.

Do zadań zrealizowanych przez naszą Lokalną Grupę Działania należą również :
Zakładki znajdujące się na stronie internetowej Stowarzyszenia Światowid www.swiatowid.lubowo.pl :

 • „WWW LGD” ,w której zamieszczone są najważniejsze działania, cele i osiągnięcia Stowarzyszenia Światowid zrealizowane w ramach projektu „Kolebka Piastów-Kolebką Inicjatyw„ Pilotażowego Programu Leader +
 • „WWW produkt lokalny”, w której promowane są najciekawsze miejsca pod względem kulinarnym.

rezultaty ekologiczne

Poprzez swój projekt starano się poszerzyć świadomość roli środowiska naturalnego i dorobku kulturowego mieszkańców Kolebki Piastów. Projekt miał dać możliwość poznania przez nowe pokolenia i przypomnienia sobie przez starsze pokolenie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Podczas Targów wiejskich produktu lokalnego i tradycyjnego była promowana zdrowa żywność z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Do realizacji projektu został wykorzystany bogaty potencjał regionalny, na który składają się Szlak Piastowski, korzystne warunki krajobrazowo-przyrodnicze, liczne i wartościowe zabytki oraz pamiątki historyczne, a także możliwości gospodarcze obszaru. Wykorzystano dużą liczbę zabytków kojarzonych z początkiem państwowości polskiej, działając głównie na rzecz wzrostu atrakcji turystycznych opartych na tradycji, historii i zasobach kulturowych oraz na rzecz wykreowania „Szlaku Piastowskiego” jako sztandarowego produktu turystycznego na obszarze objętym Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

źródła finansowania

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.2.7. Pilotażowy Program LEADER +

dodane przez

DFE

email

swiatowid@lubowo.pl

adres

Stowarzyszenie Światowid
62-260 Łubowo 1