« Powrót do listy

Cyber-ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolska

kraj

Polska

rejon

Dolny Śląsk

koszt projektu

 • Działanie 1: 218 563,28 PLN
 • Działanie 2: 3 451 257,12 PLN
 • Działanie 3: 1195 586,55

cel

Celem projektu jest przygotowanie młodych liderów społecznych do wejścia na rynek pracy w ramach trzeciego sektora (w tym także – przygotowanie do pracy w organizacja pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, ekologią i zrównoważonym rozwojem – przyp. red.).
Jest on realizowany równolegle z działaniami na rzecz wypracowania modelowych rozwiązań na rzecz budowania potencjału trzeciego sektora poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie między innymi zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Celem jest zachęcenie absolwentów do podejmowania działań w ramach III sektora oraz ukazanie działalności w organizacjach pozarządowych jako alternatywy dla działalności w biznesie, czy wyjazdu za granicę, a także ukazanie wachlarza możliwości działania w III sektorze w ramach rozwijającego się w Polsce modelu gospodarki społecznej.
Działania w ramach projektu będą realizowane przede wszystkim poprzez podnoszenie świadomości społecznej o potencjale III Sektora, dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników organizacji pozarządowych odpowiadających za tworzenie wizerunku sektora i aktywnie uczestniczących w budowaniu platformy współpracy i porozumienia między instytucjami gospodarki społecznej. Definicja gospodarki społecznej nie jest w Polsce jasno określona i naszym zdaniem potrzebni są młodzi, wykształceni i odpowiednio przygotowani do pracy ludzie, którzy aktywnie włączą się do procesu tworzenia tejże definicji poprzez realizację własnych planów zawodowych w ramach III sektora.

realizator

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Tratwa pełni rolę Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. Do jego zadań należy koordynacja współpracy międzynarodowej, koordynacja przebiegu projektu i pracy partnerów, organizacja pracy partnerów, monitoring i ewaluacja projektu.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której działalność ma na celu:

 • wzmacnianie i aktywizację działań organizacji socjalnych
 • ożywianie ich współpracy z administracją publiczną.

Prowadzi liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działań liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

Cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie „Tratwa”, to:

 • wzmacnianie i aktywizacja działań organizacji socjalnych
 • ożywianie ich współpracy z administracją publiczną
 • wspieranie edukacyjne
 • profesjonalizacja działań liderów organizacji pozarządowych
 • kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej
 • działalność charytatywna
 • wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

partnerzy

 • Szkoła Policelna Służb Społecznych – jednostka sektora finansów publicznych.
  Szkoła odpowiedzialna jest za promocję projektu wśród innych szkół oraz przeprowadzenie badań dotyczących możliwości zatrudnienia młodych ludzi w trzecim sektorze.
 • Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO) – osoba prawna niedziałająca da zysku. TEO odpowiada za zorganizowanie szkoleń dla uczestników projektu oraz za organizację pracy Pozarządowego Centrum Kariery.
 • Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (DAS) – osoba prawna niedziałająca da zysku.DAS odpowiada za zorganizowanie szkoleń dla uczestników projektu, za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu w Domu Spotkań w trakcie realizowanych w czasie projektu warsztatów oraz za wynajęcie sal seminaryjnych i sprzętu szkoleniowego.
 • Gmina Wrocław – jednostka sektora finansów publicznych
  Rola Gminy Wrocław jest upowszechnienie projektu wśród innych gmin, rekrutacja do projektu liderów organizacji pozarządowych oraz ewentualne wsparcie beneficjentów po zakończeniu projektu.
 • Przedsiębiorstwo Ef-Ka – przedsiębiorca
  Ef-ka odpowiada za kontakty i współpracę PRR z Telewizją Polską S.A. oraz za nadzór merytoryczny, emisyjny i techniczny w kwestii promocji medialnej projektu.
 • Telewizja Polska S.A. – Odział Terenowy we Wrocławiu – przedsiębiorca
  TVP3 Wrocław odpowiedzialna jest za przygotowanie scenariuszy, realizację , organizację produkcji, nadzór artystyczny, produkcyjny oraz emisję 96 odcinków audycji telewizyjnej „Kariera po europejsku-pracuj z pasją”.

odbiorcy

Grupę docelową działań podejmowanych przez PRR „Cyber-ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce” stanowią absolwenci szkół policealnych, pomaturalnych i studiów wyższych oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Dolnego Śląska i ich liderzy. Wśród tych organizacji znajduja się także organizacje ekologiczne, m.in.:

 • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju,
 • Eko Idea,
 • Eko Unia,
 • Zielona Akcja,
 • Fundacja Kultury Ekologicznej,
 • PTOP „Pro Natura”,
 • Liga Ochrony Przyrody,
 • WWF.

Beneficjenci po stronie absolwentów to najczęściej ludzie młodzi, którzy mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na brak doświadczenia zawodowego. Brak miejsc pracy dla wykształconych ludzi oznacza równocześnie niewykorzystanie potencjału ludzkiego. Zatrudnienie tych ludzi pociąga za sobą tworzenie miejsc pracy dla ludzi o niższych kwalifikacjach. Jednym z podstawowych celów działania PRR “Cyber-ręka lidera” jest wspieranie młodych liderów w zakładaniu własnych organizacji (stowarzyszeń, fundacji czy spółdzielni socjalnych). Udział w projekcie pozwoli im zdobyć niezbędne doświadczenie, które wykorzystane w samodzielnej pracy po zakończeniu projektu umożliwi tworzenie kolejnych miejsc pracy – dla osób zatrudnianych w nowo założonych przez beneficjentów projektu organizacjach.
Beneficjentem ostatecznym działań PRR “Cyber-ręka lidera” jest bezrobotny absolwent, który mieści się w przedziale wiekowym 20-37 lat, jest zainteresowany podjęciem pracy w III Sektorze, posiada podstawowe umiejętności z zakresu pracy z komputerem oraz w stopniu przynajmniej komunikatywnym posługuje się językiem obcym.
Bezrobotny absolwent w PRR “Cyber-ręka lidera” definiowany jest jako osoba, która uczęszczała w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej, (obejmuje to studia podyplomowe i doktoranckie), a która w momencie zgłaszania udziału w rekrutacji do projektu “Cyber-ręka lidera” nie pozostawała w żadnym stosunku pracy. Przewidywana liczba beneficjentów to 120 osób. Przewidywana liczba kobiet i mężczyzn objętych programem jest równa. Status na rynku pracy to bezrobotni absolwenci z wykształceniem policealnym, pomaturalnym, wyższym i wyższym zawodowym.

okres realizacji

 • Działanie 1: 30.10.2004 r. – 31.05.2005 r.
 • Działanie 2: 01.06.2005 r. – 31.03.2008 r.
 • Działanie 3: równolegle z Działaniem 2

rezultaty społeczne

Projekt PRR w perspektywie krótkookresowej zakłada przeszkolenie absolwentów i przygotowanie ich do działalności w III sektorze. Perspektywa średniookresowa obejmuje zatrudnienie tych osób w organizacjach pozarządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami społecznym. Skutki długookresowe projektu mają się uwidaczniać w dalszym rozwoju tych osób – zakładaniu przez nie własnych organizacji i tworzeniu miejsc pracy dla siebie i innych oraz wypracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz budowania potencjału trzeciego sektora. Docelowo projekt ma zatem za zadanie wzmacniać krajową gospodarkę społeczną poprzez wypracowanie spójnego modelu dostarczania kadry doskonale przygotowanych fachowców (absolwenci), zdecydowanych realizować swoje cele zawodowe w sektorze pozarządowym

efekty dodatkowe

Wartość dodaną w projekcie stanowi wsparcie III sektora (poza wsparciem grupy docelowej) oraz wsparcie liderów już funkcjonujących poprzez zasilenie ich organizacji młodymi, przeszkolonymi, kreatywnymi osobami, które wiążą swoją przyszłość zawodową z trzecim sektorem. Absolwenci będą mieli możliwość odbywania szkoleń w miejscu pracy korzystając w tym czasie ze wsparcia swoich “mistrzów”, co znacząco wpłynie również na jakość ich umiejętności praktycznych. Istotnym elementem szkoleń będą tematy powiązane z gospodarką społeczną, takie jak finansowanie i zarządzanie spółdzielniami socjalnymi, wykorzystanie środków unijnych czy studia przypadku organizacji z innych krajów europejskich. Dzięki współpracy ponadnarodowej możliwe będzie prezentowanie beneficjentom różnorodnych przykładów dobrych praktyk z organizacji partnerskich – zarówno poprzez studia przypadku jak i wizyty studyjne w wybranych placówkach.

monitoring

Wskaźniki są przyporządkowane kolejno celom nadrzędnym, celom projektu i rezultatom:

Cele nadrzędne:

 • wskaźnik zatrudnienia absolwentów w III Sektorze
 • zmiana stopnia świadomości społeczeństwa (rozpoznawalność III Sektora w rejonie)
 • stopień zadowolenia uczestnika projektu

Cele projektu:

 • weryfikacja projektów opracowanych przez absolwentów
 • średnia ważona (ankieta) z ocen elementów projektu
 • ocena końcowa kursu (potwierdzona certyfikatem)
 • wskaźniki efektywności wykonanych zadań (na podstawie analizy dzienników praktyk)
 • liczba osobogodzin (szkolenia) oraz roboczogodzin (staż i subsydiowana praca)
 • opinia i rekomendacje pracodawcy

Rezultaty:

 • ilość zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie
 • liczba zrekrutowanych beneficjentów
 • ilość zatrudnionych za pośrednictwem Pozarządowego Centrum Kariery
 • ilość zawiązanych umów TCA, liczba członków w Partnerstwie
 • średnia liczba spotkań ponadnarodowych przypadających na jedno partnerstwo ponadnarodowe
 • rodzaj zadań realizowanych w ramach partnerstw ponadnarodowych
 • wskaźniki zawarte w wynikach badań statystycznych przeprowadzonych przez partnera
 • wskaźnik oglądalności (badanie telemetryczne)
 • wskaźnik ilości odwiedzin na stronie internetowej projektu i partnerstw ponadnarodowych
 • odsetek zatrudnionych do liczby uczestników
 • liczba członków forum internetowego i odbiorców listy dyskusyjnej
 • ilość utworzonych w ramach projektu organizacji
 • ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych przez beneficjentów w czasie trwania projektu.

źródła finansowania

25% – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
a w 75% – ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

dodatkowe działania

Dodatkowym działaniem jest nawiązywanie współpracy ponadnarodowej i wspólna realizacja działań w ramach projektu. Elementem tych działań będzie w naszym przypadku wysłanie grupy beneficjentów na trzytygodniowy staż zagraniczny do Wielkiej Brytanii i do Niemiec, uruchomienie platformy e-learningowej, wymiana dobrych praktyk w zakresie prowadzenia spółdzielni socjalnych czy zorganizowanie platformy kontaktowej dla polskich i włoskich organizacji chcących wspólnie realizować projekty.

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.cyber-reka.tratwa.org

adres

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
ul. Probusa 9/4
50-242 Wrocław
tel. (71) 322 21 87; tel./fax (71) 321 08 71