« Powrót do listy

Centrum Zielonych Technologii

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa Wspólnotowa EQUALPolskaProdukt lokalnyZielony biznes

kraj

Polska

koszt projektu

6 000 000 PLN

cel

Ideą „Centrum Zielonych Technologii” jest wykorzystywanie „zielonego” zaplecza województwa w celu utrzymania i wzrostu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach projektu „Centrum Zielonych Technologii” zostanie stworzony pierwszy w regionie Podlaski Ośrodek Kompetencji, który będzie pełnił funkcję informacyjną i szkoleniową w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystując naturalne zasoby województwa podlaskiego. W ramach I etapu projektu wsparcie otrzymają firmy działające w takich obszarach jak: tradycyjne technologie budowlane, odnawialne źródła energii, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, produkty lokalna i regionalne oraz ekoturystyka. Szczególnie działające na obszarze Natura 2000. Jednym z podstawowych celów istnienia „Centrum Zielonych Technologii” jest stworzenie tzw. „zielonych miejsc pracy”.

realizator

Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW” jest organizacją pozarządową powstałą w w Białymstoku z inicjatywy osób związanych z ochroną środowiska naturalnego. Działalność PSP „NAREW” skupiona jest głównie na terenie Województwa Podlaskiego i polega na realizowaniu założeń statutowych: działania na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska (w szczególności monitoring środowiska i czynna ochrona przyrody); rozwój obszarów wiejskich; rozwój, wokół terenów cennych przyrodniczo, małej przedsiębiorczości opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju; rozwój infrastruktury turystycznej, w oparciu o zaplecze gospodarstw wiejskich położonych na obszarach cennych przyrodniczo, jako źródło alternatywnego zarobkowania dla mieszkańców parków narodowych i krajobrazowych; edukację przyrodniczą (organizacja zielonych szkół, przeprowadzanie lekcji przyrodniczych w terenie i w szkołach, wykłady, prelekcje z pokazami slajdów, szkolenia, warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli i dzieci, tworzenie ścieżek przyrodniczych, kulturowych i historycznych); działalność wydawnicza – opracowywanie i publikowanie ulotek, folderów i przewodników poświęconych przyrodzie Województwa Podlaskiego; prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych wspierających wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych; nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

partnerzy

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych i opracowanie analiz na potrzeby Partnerów umożliwiających określenie rzeczywistych potrzeb beneficjentów projektu oraz wsparcie procesu ich rekrutacji.
  • Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. jest odpowiedzialna za zorganizowanie cyklu szkoleń na temat wykorzystania tradycyjnych technologii budowlanych i odzysku odpadów opakowaniowych na terenach wiejskich Podlasia, umożliwiającego stworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie osób do tego rodzaju działalności.
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest odpowiedzialna za zorganizowanie cyklu szkoleń na temat bezpieczeństwa żywności i technologii produktów tradycyjnych, umożliwiającego stworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie osób do tego rodzaju działalności.
  • Firma EKOTON s.c. jest odpowiedzialna za opracowanie i przetestowanie modelu współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania markowych produktów turystycznych na obszarach cennych przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
  • Bio-Wat Sp. z o. o. jest odpowiedzialna za zorganizowanie cyklu szkoleń na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii biomasy na terenach wiejskich Podlasia, umożliwiającego stworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie osób do tego rodzaju działalności.

odbiorcy

Projekt „Centrum Zielonych Technologii” to bezpłatny system szkoleń, praktyk i prezentacji. Skierowany przede wszystkim do kadry kierowniczej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby zmienić bądź rozszerzyć profil produkcji o proponowane przez Centrum rozwiązania. Skierowany jest również do odbiorców produktów i usług (samorządy, szkoły, ośrodki zdrowia, itp.), a także do bezrobotnych, którzy korzystając z prostych technologii i nowych pomysłów mogą rozpocząć działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

okres realizacji

listopad 2004 –marzec 2008

rezultaty

Projekt jest w trakcie realizacji. Aktualnie przeprowadzane są szkolenia oraz trwa nabór na kolejne. Skorzystanie z pomysłów przedstawianych w trakcie szkoleń, to szansa na to, aby zwiększyć dochody i być bardziej konkurencyjnym w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

źródła finansowania

75% – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.
25% – Ministerstwo Gospodarki

dodane przez

DFE

url

www.zielonetechnologie.pl

adres

Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew”
Biuro Centrum Zielonych Technologii
ul. Legionowa 28 lok. 607, 15-281 Białystok
tel. 48857499960-62, fax. 48857499960
e-mail: biuro@pspnarew.org.pl