« Powrót do listy

„Dolina Ekologicznej Żywności” na Lubelszczyźnie

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaZielony biznes

kraj

Polska

koszt projektu

399 283,00 PLN

cel

Celem projektu jest zbudowanie sieci współpracy skoncentrowanej wokół ekologicznej produkcji rolnej i jej marketingu. Ma połączyć stronę podażową i popytową ekorynku (już realnie funkcjonującą na Lubelszczyźnie) przy uczestnictwie różnych organizacji i instytucji wspierających, jak na przykład regionalne władze, wyższe uczelnie i instytuty badawcze, ośrodki doradztwa, certyfikacji czy kontroli. Projekt ma na celu pomoc w zwalczaniu bezrobocia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

realizator

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

odbiorcy

Uczestnikami przyszłej Doliny Ekologicznej Żywności lub jej interesariuszami mogą być: Firmy produkcyjno-handlowe z województwa lubelskiego, zajmujące się żywnością ekologiczną; Dostawcy ekologicznych produktów rolnych; Dostawcy przetworzonych produktów ekologicznych (wędlina, nabiał itp.); Zakłady produkcyjne z województwa lubelskiego, które mogą wytwarzać produkty ekologiczne; Dostawcy usług certyfikacyjnych i badawczych; Dostawcy usług okołobiznesowych; Lokalne władze samorządowe; Szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze; Organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju wsi; Organizacje i placówki popularyzujące prowadzenie zdrowego trybu życia i odżywiania się, w tym środowiska lekarskie; Media, zajmujące się tematyką ekologiczną, zdrowotną, rolniczą, rozwoju regionalnego; Społeczność Lubelszczyzny zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu życia; Gospodarstwa eko-agroturystyczne, sprzedające produkty ekologiczne.

okres realizacji

1 stycznia 2005 – 18 sierpnia 2006

rezultaty

Osiągniete cele projektu:

 • stworzenie strategii Doliny Ekologicznej Żywności
 • stworzenie bazy dla kolejnych projektów, wprowadzających w życie ideę Doliny Ekologicznej Żywności (realizacji strategii)
 • pomoc w rozwoju regionu opartym na produkcji ekologicznej żywności
 • upowszechnianie idei zdrowego żywienia,
 • upowszechnianie postępu technologicznego w rolnictwie ekologicznym

źródła finansowania

75% Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działania: 2.6.: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
budżet państwa w 25%

dodatkowe działania

 • Projekt prezentowano na ponad 20 spotkaniach, forach, kongresach, konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz targach BIOFACH
 • Krzewiono ideę Doliny na wielu spoktaniach formalnych i nieformalnych z przedstawicielami władz regionalnych i krajowych, przedsiębiorców i rolników;
 • Eksperci Projektu uczestniczyli w komisji Sejmu RP nt. tzw. “ustawy o klastrach”;
 • Eksperci współtworzyli publikacje książkowe dotyczące klastrów;
 • Eksperci byli również promotorami prac magisterskich, licencjackich i projektów z promocji marketingowej o tematyce klastrów i produktów ekologicznych;
 • Powstały sklepy z ekologiczną żywności

dodane przez

DFE

url

www.dolinaeko.lublin.pl