« Powrót do listy

Zgłaszanie kandydatów do KM RPO woj. kujawsko-pomorskiego do 2.1.2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOkujawsko-pomorskie

Na podstawie punktu 5 ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 86 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014 –2020 oraz Uchwały Nr 41/1380/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków. – ogłasza się nabór na członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Dla kandydatów na członków KM RPO WK-P ze strony pozarządowej przewidzianych jest 5 miejsc w następujących obszarach tematycznych:
a) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
b) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
c) jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacji);
d) dwa miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem (RDPP WK-P, na posiedzeniu w dniu 6 października 2014 r. ustaliła propozycje rodzajów tej działalności) tj:
– edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i zawodowej);
– wykluczenia społecznego;
– aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa),
przy czym kandydat, zgodnie z ordynacją, o której mowa na wstępie, rozumiany jest, jako dwie osoby (kobieta i mężczyzna), z których jedna ubiega się o stanowisko członka komitetu a druga o stanowisko zastępcy członka komitetu.

Kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci:
a) Wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne/społeczne,
b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Programu,
c) Znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju Regionalnego,
d) Doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych,
e) Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych (przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań Toruń lub posiedzenia wyjazdowe w województwie Kujawsko-pomorskim,
f) Posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające sprawowanie funkcji w KM tj: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień Publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowiska, które członek KM reprezentuje,
g) Doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego, Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów – Kryterium dodatkowe – preferowane.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczny termin składania aplikacji mija z dniem 2 stycznia 2015 r.

Załączniki:
Ordynacja wyborcza
Uchwała Nr 41/1380/14 Zarządu Województwa
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi

Źródło: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/wybieramy-czlonkow-do-komitetu-monitorujacego-rpo-wk-p,957,l1.html