« Powrót do listy

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020 woj. dolnośląskiego

Kategorie w których występuje projekt:
dolnośląskieFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPO

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych największą liczbę głosów uzyskała Pani Alicja Szatkowska (zastępca: Pan Jakub Turański)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Arkadiusz Czocher (zastępca: Pani Maria Lewandowska-Mika)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii największą liczbę głosów uzyskał Pan Krzysztof Smolnicki (zastępca: Violetta Sołtysik)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet największą liczbę głosów uzyskała Pani Grażyna Gajda (zastępca: Pan Radosław Gawlik)

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

Lista oddanych głosów RPO WD

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

  • zostały przesłane w terminie,
  • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
  • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 3 marca 2015 r.

źródło: Departament Pożytku Publicznego