« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO 2014-2020 woj. kujawsko-pomorskie

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOkujawsko-pomorskie

Komisja Wyborcza – powołana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikuje ogłoszenie o wynikach głosowaniu na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i  zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa)

Na podstawie punktu 6.20 ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 86 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014 –2020 oraz Uchwały Nr 41/1380/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. – publikuje się ogłoszenie o wynikach głosowania na członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa)

Pod głosowanie poddane zostały nizej wyszczególnione kandydatury:

Edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo)

ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek – zastępca

W terminie przeznaczonym na głosowanie, organizacje oddały 114 głosówz czego 2 głosy oddane zostały przez podmioty nieuprawnione oraz 4 głosy nieważne z uwagi na brak informacji dotyczących numeru KRS/nr ewidencji w karcie do głosowania.

Wyniki głosowania przedstwiają się następująco:

ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca 37 głosów
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca – 28 głosów
Karol Gutsze – kandydat, Magdalena Kurpinowicz – zastępca – 22 głosy
Katarzyna Lipowiec – kandydatka, Zdzisław Plewa – zastępca – 7 głosów
Henryk Sobczak – kandydat, Teresa Głania – zastępca – 4 głosy
Marcin Tylman – kandydat, Magdalena Gracek – zastępca – 10 głosów

W związku z powyższym do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. edukacji (w tym edukacji formalnej, nieformalnej i  zawodowej), wykluczenia społecznego, aktywności prozdrowotnej (turystyki, sportu, zdrowego społeczeństwa) wybrane zostały dwie pary, które otrzymały największą ilość głosów tj:

ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca 37 głosów
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca – 28 głosów

Z listą oddanych głosów zapoznać się można tutaj

W związku z brakiem protestów, dotyczących wyników głosowania – wyniki uważa się za ostateczne i wiążące.

Ostatecznie do Komitetu Monitorującego RPO WK-P jako przedstawiciele organizacji pozarządowych mandat otrzymali:

Ochrona środowiska:
Zbigniew Szcześniak
– kandydat, Monika Krauze – zastępca
Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji
Łucja Andrzejczyk
– kandydatka, Wladysław Dolecki – zastępca

Ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja)
Jan Maria Grabowski
– kandydat, Elżbieta Wysocka – zastępca

Edukacja (w tym edukacja formalna, nieformalna i zawodowa), wykluczenie społeczne, aktywność prozdrowotna (turystyka, sport, zdrowe społeczeństwo)
ks. Marek Borzyszkowski – kandydat, Mirosława Tomasik – zastępca
Tomasz Dominiak – kandydat, Ewa Grobelska – zastępca

Rada Działalności Pożytku Publicznego na podstawie punktu 7.10 Ordynacji Wyborczej (…) niezwłocznie wskaże Instytucji Zarządzającej przedstawicieli wybranych do Komitetu Monitorującego.

źródło: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/wyniki-glosowania-na-czlonkow-komitetu-monitorujacego-rpo-wk-p—ostatecznie-zakonczone,1001,l1.html