« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kadyndatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. warmińsko-mazurskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwarmińsko-mazurskie

Komisja Wyborcza
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza
wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Lista oddanych głosów oraz Protokół stanowią załącznik do ogłoszenia.
Protesty wyborcze dotyczące głosowania wnoszone są do Komisji Wyborczej drogą mailową na adres: radadpp@warmia.mazury.pl w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników głosowania i mogą był zgłaszane przez każdą osobę.
Protesty wnoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt w sprawie: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego WWM w Olsztynie, tel. 89 512 58 76, 724 777 741.

źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/3083/Wyniki_glosowania_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitorujacego_Regionalny_Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/