« Powrót do listy

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. warmińsko-mazurskiego do 2 lutego 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwarmińsko-mazurskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM RPO WiM 2014-2020 odbywa się zgodnie z ordynacją wyborczą (w załączeniu).

Liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym RPO WiM 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosicztery:

  1. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  2. Przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM 2014-2020 – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  3. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  4. Przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą.

Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w wyborach do Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Zgłoszenia kandydatów: należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zeskanowanie i przesłanie na adres: radadpp@warmia.mazury.pl. Dodatkowo należy przesłać wersję edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 2 lutego 2015 r.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów, w tym pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączeniu.

WIĘCEJ INFORMACJI można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Elżbieta Mierzyńska, tel. 89 512 58 76, Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/3026/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitorujacego_Regionalny_Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/